Home

Diarieföring Svenska kyrkan

Hur vi hanterar handlingar - Svenska kyrkan i Valdemarsvik

Sekretessprövning och utlämnande av allmänna handlingar inom begravningsverksamheten, rörande den kyrkoantikvariska ersättningen eller sådana allmänna handlingar som inkom till eller upprättades hos Svenska kyrkan innan år 2000 omfattas vanligtvis inte av dataskyddsförordningen, eftersom sådan hantering regleras av Tryckfrihetsförordningen och därmed faller under undantaget i 1 kap. 7 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 3 DIARIEFÖRING Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. OSL 5 kap 1 resp 4 st . 3.1 Vad ska diarieföras ACTA har utvecklats med fokus på registrering av handlingar, diarieföring av ärenden och digital lagring av dokument. Systemet är mycket användarvänligt och inkluderar Svenska kyrkans dokumenthanteringsmall. ACTA är ett smidigt diareprogram som passar utmärkt för föreningar, stifteleser, organisationer, kommunala bolag och statliga myndigheter

Musik - Järfälla församling

Svenska Kyrkan: Så går det till när en anrik jätte

Fri registrering av diariekort från grundläggande uppgifter till fullständig diarieföring. Ifyllnadshjälp och snabbinmatning för kontaktpersoner, ärende, organ, instans, gallringsdatum m.m. Automatisk loggning av korrigeringar på avslutade diariekort. Kategoriindelning för enklare återsökning I 11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan slås nämligen fast att var och en ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar. Men samma paragraf ger Svenska kyrkan rätt att begränsa offentligheten med hänsyn till: 1. skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden, 2. Svenska kyrkans ekonomiska intresse, elle

Varför ska jag diarieföra? Vad måste jag diarieföra? Dessa är exempel på vanligt förekommande frågor om diarieföring. Svaren på dessa och fler vanligt förekommande frågor om diarieföring får du här nedan registrerad i Svenska kyrkans kyrkobyggnadsregister (KBR). 1.2 Diarieföring De handlingar som uppstår genom hanteringen av KAE inom Svenska kyrkan utgör allmänna handlingar enligt den statliga offentlighetsprincipen. Alla dokument som är kopplade till en ansöka Postat 2011/06/27 2012/03/12 Författare Per Kategorier Övrigt Taggar diarieföring, diarium Lämna ett svar Avbryt svar Din e-postadress kommer inte publiceras

GDPR - hantering av handlingar - Svenska kyrka

Conferance Name: Grundkurs i diarieföring och arkivering i Svenska kyrkan 2015-02-0 Som registrator vid Göteborgs stift har du huvudansvar för två diarier vad gäller att öppna och avsluta ärenden, fördelning av ärenden, viss registrering/diarieföring och årlig kontroll av ärendebalansen. Du är support för stiftskansliets personal vad gäller diarieföring samt ärende- och dokumenthantering Dokumenthantering inom Svenska kyrkan är reglerad . såväl i . lag. som i det . inomkyrkliga regelverket. tex. Svenska kyrkans handlingar: Lag om Svenska kyrkan (SFS 1998:1591) Kyrkoordningen 53-55 kap. (KO) Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB),2016:6, 2017:1, 2019:1- inom Svenska kyrkan i månaden. Diarieföring och dokumenthantering i Public 360 System som stöd för diarie-föring, registrering och ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning samt ärende- och dokumenthantering. Ungefär 20 procent av församlingar/pastorat använder diari Svenska kyrkan och dess organi-satoriska delar fullgör sina skyl-digheter enligt 3-6 §§ avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna hand-lingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. 8 a § Tillsynen över att sådana en kyrkogårdsadministration, diarieföring samt vara kyrkokamreren behjälplig med en del arbetsuppgifter

Frågan sänd dokument till diarieföring kommer. Tryck på OK Dokumentet blir diariefört. Figur 23: Färdigställ/expediera . Sida 20 av 20 Figurförteckning Sidan Figur 1: Sidopanelen i Outlook_____ 2 Figur 2: Nytt dokument från Outlook-panelen. Du har god kunskap om Svenska kyrkan och medlemskap är ett krav. Du har administrativ utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande erfarenhet. Dina datakunskaper är gedigna och erfarenhet av diarieföring är ett krav. Erfarenhet av processer kring beslutsorgan är en fördel. Vissa av de löpande uppgifterna blir du huvudansvarig för Conferance Name: Grundkurs i diarieföring och arkivering i Svenska kyrkan den 26/3 2015-03-26 The registration period has expired, please contact Cecilia Grue ( cecilia.grue@svenskakyrkan.se ) if you have any questions Uppgifterna skulle användas i en rättegång för att kontrollera vittnenas och målsägandes erfarenhet av jakt och vapen. Naturvårdsverket såg en risk att informationen skulle komma på avvägar om den användes vid en rättegång och att kriminella skulle kunna utnyttja uppgifterna för att lokalisera vapen och ammunition Arkivet vid kyrkokansliet i Uppsala förvarar handlingar för Svenska kyrkans nationella nivå. I arkivet förvaras ca 3500 hyllmeter handlingar från i huvudsak 1800-talets slut och framåt. Materialet är mångfacetterat och omfattar handlingar som rör Svenska kyrkans utveckling och arbete genom åren, både i Sverige och internationellt

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv. Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion Svenska kyrkan, Linköpings domkyrkopastorat, avslog begäran med hänvisning till att runinskriftens huvudsyfte är att förmedla ett rent estetiskt intryck och att den därför faller utanför handlingsbegreppet i TF. Sökanden överklagade beslutet. Kammarrätten fastställde Svenska kyrkans avslagsbeslut med följande motivering

Diarieföring - Allmän handlin

 1. Den svenska offentlighetsprincipen är en av grundpelar-na i den svenska demokratin. Den kräver att myndighe-ters verksamhet sker i öppna former. Myndigheters arkiv Regler för diarieföring, gallring och arkivering 1/7. Sammanfattningsvis gäller att: en allmän handling.
 2. Kyrkan ser här ett behov av att rättsläget beträffande Svenska kyrkans möjlighet att använda rättslig förpliktelse som grund för personuppgiftsbehandling i diarieföring, ärendehantering och arkivering klargörs i den fortsatta beredningen av ärendet
 3. Svenska kyrkans egna handlingar sekretessprövas med stöd av 11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan (närmare bestämmelser finns i 53 och 54 kap. Kyrkoordningen). Själva utlämnandet av Svenska kyrkans handlingar sker på basis av ett allmänt intresse, med stöd i 11 § lagen om Svenska kyrkan
 4. Svenska kyrkan har 6,5 miljoner medlemmar och 35 000 förtroendevalda. Tietos lösning, Public 360, innebär en gradvis övergång till digital hantering av allt från inkommande ärenden till diarieföring och dokumenthantering
 5. En företagare vände sig till Svenska kyrkan och begärde ut en lista med namn, folkbokföringsadress och gravrättsnummer till alla gravrättsinnehavare för samtliga gravplatser på Kvibergs kyrkokård. Kyrkogården har 30.000 gravar. Företagaren uppgav att han ville kontakta gravrättsinnehavare för att erbjuda dem gravvårdstjänster till bättre villkor än dem som.

Kyrkoordningen - Svenska kyrka

Som anställd inom svenska kyrkan kommer du att verka i en platt organisation där samverkan, diarieföring, handläggning av ärenden, aktläggning och gallring av handlingar. Här har du chansen att skicka in en spontanansökan och skapa en kontakt med oss inför kommande uppdrag Hantering av Svenska kyrkan-konton På denna sida hanteras konton i Svenska kyrkans knet-domän, för inloggning till e-post, GIP, intranät samt gemensamma administrativa system såsom KBOK, Kyrksam, KOB med flera

FAS Församlingsadministration - Affärssystem för Svenska

 1. Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m
 2. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån - kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt
 3. uppfattning inte tillräckliga skäl att låta bli att upphandla
Östhjälpen - Svenska kyrkan i Partille

Här bor cirka 3 500 personer, varav drygt 2 400 är medlemmar i Svenska kyrkan. Vi har tre medeltida kyrkor och ett församlingshem med kapell mitt i byn som fungerar som församlingens hjärta. Arbetslaget består idag av 10 medarbetare, varav hälften kommer att gå i pension inom den kommande femårsperioden Mot bakgrund av förekomsten av informationsskrivelser från Kyrkans Akademikerförbund som sänts i massadresserade utskick under början av år 2000, menar man att Svenska kyrkans datanät har använts på ett oprofessionellt sätt och orsakat extraarbete på pastorsexpeditioner genom diarieföring Svenska kyrkan i Sundbyberg Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 stadsarkivet@ssa.stockholm.se www.ssa.stockholm.se Att: Christer Larsson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I SUNDBYBERG Bakgrun

Handlingar hos Svenska kyrkan - Göteborgs stif

 1. Erfarenhet från kyrkliga eller kommunala avtal är meriterande liksom kunskaper om diarieföring och arkiv. Vi önskar att du är medlem i Svenska kyrkan. Välkommen med din ansökan samt meritförteckning till: Personalsekreterare, Huskvarna pastorat, Box 183, 561 23 Huskvarna alt. via e-post till huskvarna.pastorat@svenskakyrkan.se
 2. 005 Svenska kyrkans centralstyrelses och Riksarkivets samrådsorgan för kyrkliga arkivfrågor 006 Produktrådet, ersatt av Riksarkivets och Landsarkivens samarbetsråd 009 Övrigt Riksarkivets inspektioner av landsarkiven m.m. Riksrevisionen 01 Organisationsfrågor 010 Allmänt 011 Instruktioner, arbetsordning, delegations
 3. Svenska kyrkan i Lund med 90 000 invånare har en ung och rörlig befolkning. Pastoratet har sju församlingar som finns i staden och på lundaslätten, sjukhuskyrka, familjerådgivning och diakonicentral. Här finns 200 anställda och en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda

Vitec Samfundssystem > Produkter > ACT

för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Bokning - PD 2 Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via Internet/Intranet. Programmen körs direkt från webbläsaren och är så lättanvända att några större förkunskaper inte krävs start.stockholm.s BankID & Mobilt BankI KOB (Kollekt-och betalsystem inom Svenska kyrkan) Löpande bokföring och verkställande av utbetalningar Bistå vid budget och bokslut Analys vid budgetuppföljning Diarieföring, arkivering samt avtalsprogram Kyrkobokföring Sekreterare i kyrkoråd, kyrkofullmäktige samt valnämnd Övrigt förekommande administrativa uppgifter Personliga egenskaper Vi söker en ordningsam och strukturerad. Kunskap om kyrkans organisation är meriterande. Förutom goda kunskaper i de vanligaste Officeprogrammen är erfarenhet av arbete i diarie- och ärendehanteringssystem är meriterande, särskilt Public 360. Du är väl förtrogen med svenska språket i både tal och skrift

1. Vi vill att Svenska kyrkan på nationell nivå ska erbjuda församlingarna tjänster i effektiva, gemensamma system som frigör tid från administrativt arbete, minskar sårbarhet och ökar säkerhet. Det kan göra det möjligt att behålla små församlingar och pastorat. 2. Nej. Genom dialog och samverkan vill vi utveckla hela Svenska kyrkan Om Svenska kyrkan, Kungälv-Ytterby Kungälv-Ytterby församling utgörs av de centrala delarna av Kungälvs kommun strax norr om Göteborg. Inom församlingen bor ca 22 000 invånare och drygt 15 000 är kyrkotillhöriga. Församlingen har ca 45 anställda där arbetet bedrivs runt fyra distriktskyrkor med olika uttryck och på Sjukhuskyrkan

Svenska kyrkan - Allmän handlin

Svenska kyrkan Malmö befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där vi formar framtidens kyrka i en snabbt växande storstad med landets yngsta befolkning där 50% av invånarna är mellan 0-35 år. Utmaningarna i Malmö är stora samtidigt som möjligheterna är många Svenska kyrkan Malmö består av 6 församlingar och här finns 21 kyrkor. I pastoratet ingår även en kyrkogårdsförvaltning och stödfunktioner såsom HR, E-comp och IST. Andra arbetsuppgifter är posthantering, diarieföring, vikarieanskaffning, elevhantering och inköp, samt service till elever, personal och allmänheten Växjö stiftskansli använder Public 360° som system för diarieföring och ärendehantering. Erfarenheter från detta eller liknande ärendehanteringssystem är meriterande. Liksom tidigare arbetserfarenhet inom Svenska kyrkan, offentlig förvaltning eller liknande är meriterande Ansök Okt 17 Svenska kyrkan i Vänersborg & Väne-Ryr Sekreterare. diarieföring och arkivering. I arbetet kommer det att vara viktigt att ha kunskap om gällande inomkyrkliga regelverk såsom kyrkoordningen samt lagstiftning gällande hantering av handlingar - medlem i Svenska kyrkan och dela kyrkans tro och värderingar. Heltid. Vikariat för vår förvaltningsassistent som är föräldraledig till 2022-03-31. Tillträde efter överenskommelse i augusti 2021. Vi vill ha din ansökan ställd till Åmåls församling, senast 29 juni till: [email protected] Välkommen med din ansökan! Upplysningar

Förvaltningsassistent till Svenska Kyrkan i Partille! Ansök Maj 6 HR On Demand Förvaltningsassistent. Partille pastorat omfattar hela Partille kommun och består av Partille, Sävedalens och Furulunds församlingar, Kyrkogårdsförvaltning samt Service. Pastoratet gränsar till östra Göteborg Svenska kunder: SGU, Panaxia Security AB B)Ja Ramavtalslevarantör: Cybercom Group AB Aveny Diarium (före 2003 Meny-Spar diarium) 1989 - Dos 1991 - Unix 2003 - Win32 2008-Win 32 + webb Eniac Data AB Krokslätts Torg 5 431 37 Mölndal 031-7082950 [email protected] www.eniac.se A) Ett 40-tal samfälligheter och församlingar inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan finns i hela landet och fungerar som huvudman för begravningsverksamheten i de flesta kommuner. I Karlskoga representeras Svenska kyrkan av Karlskoga församling. Församlingen har ett 80 tal medarbetare på de olika arbetsplatserna runt om i Karlskoga. Det finns en stor variation på arbetsuppgifterna hos församlingens. Svenska kyrkans stöd till kursen är en del av Färdplan för klimatet. Regelverk, registering och diarieföring, allmänna handlingar, arkivhantering. Viktiga begrepp och förutsättningar för dig som arbetar med församlingens administration. Vill du fördjupa dig mer i detta,. _ År 2004 skall Svenska kyrkan på regional och lokal nivå fått tre erbjudanden på det förvaltningsmässiga området som syftar till att ge samordningsfördelar för Svenska kyrkan som helhet. Arkivfunktionen är en gemensam resurs med uppgift att verka för en god och enhetlig arkivvård och diarieföring vid kyrkokansliet

Vanliga frågor om diarieföring Medarbetarwebbe

I Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat finns idag 4 församlingar med cirka 120 årsanställda och drygt 33 000 tillhöriga. En viktig del av pastoratet är begravningsverksamheten som ansvarar för sex kyrkogårdar och ett krematorium och har drygt 30 tillsvidareanställda Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar, Kyrkligt ledarskap som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan. Kursdatum 2022: 7-9 februari, 25-27 april, 5-7 september, 7-9 novembe Tex kunskap om hur man gör upphandlingar inför renoveringar, löneadministration, allt om it, diarieföring och mycket annat som måste skötas korrekt bakom ett skrivbord vid en dator. Dessutom så kommer den negativa trenden, om inte någon dramatisk vändning sker, fortsätta så att allt färre blir kvar som medlemmar i svenska kyrkan

SKU 2013:3 Ett skyddat rum - tystnadsplikt i Svenska kyrkan Informationsfolder för alla nyanställda i Svenska kyrkan Eslöv. Search and overview DIARIEFÖRING All inkommande post, även e-post, ska diarieföras enligt kyrkoordningen Arkivering och diarieföring Skriv ut. Alla nyheter. Arbetsmiljö och säkerhet. Arkivering och diarieföring. Fakturaadress. Information för doktorander. Information för forskare/lärare. Möten. Personalärenden. Resor och Inköp. Vem gör vad inom administrationen. Viktiga länkar. Övriga frågor

Samtalsstöd och tystnadsplikt - Svenska kyrkan Kristianstad

Diarieföring. I svensk offentlig förvaltning är huvudprincipen offentlighet. Grundkurs i diarieföring och arkivering i Svenska kyrkan 2015-02-04 The registration period has expired, please contact Cecilia Grue ( cecilia.grue@svenskakyrkan.se ). Svenska kyrkans församlingsförbund avstyrker att kyrkoordningen kompletteras med ett förbud att röja personuppgifter om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Vad gäller den av Domkapitlet i Lund framförde synpunkten i fråga om diarieföring,.

2. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m m. [2015:604] 2 § Vissa myndigheter och orga Diarieföring av allmänna handlingar Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-07-19 Sida 4 av 8 Ibland kan en handling innehålla uppgifter som berör flera ärenden och behöver då diarieföras i alla dessa. Obligatoriska uppgifter vid diarieföring av allmänna handlingar är enligt offentlighet och 3. Svenska kyrkans organisatoriska delar inom landsarkivets distrikt när det gäller arkiv som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Landsarkivets uppgifter enligt instruktionen var följande. Landsarkivet skal Vilka vi är. Vitec Samfundssystem är ett mjukvaruföretag i Lund och Stockholm som utvecklar affärssystem för Svenska kyrkan och skolan. Vi är idag ett gäng på 29 glada kollegor som alla delar vår passion för att skapa avancerade men lättanvända system för att underlätta arbetet i er verksamhet

Tieto har tecknat ett femårigt avtal med Svenska kyrkan där man ska digitalisera organisationens dokument- och ärendehantering. Den nya lösningen baseras på Public 360, innebär en gradvis övergång till digital hantering av allt från inkommande ärenden till diarieföring och dokumenthantering I Act Svenska kyrkans gåvoshop finns presenter som verkligen betyder något, för alla tillfällen. För att visa upp gåvoshoppen i församlingen finns bokmärken, presentaskar, säljblad som också kan användas till bordspratare i A5-format samt en affisch. Beställ kitet för att se hur materialet ser ut och askarna för att visa upp i. Det första halvåret. Här summerar utredningssekreterare Pernilla Krusberg det första halvåret. Sannings- och försoningskommissionen tillsattes av regeringen den 19 mars 2020. Samma dag förordnades Elisabet Fura som ordförande för kommissionen. I april utsågs utredningssekreterarna Pernilla Krusberg och Stefan Aro, som utgör.

Svenska Kyrkan Vänersborg. På golvet i kyrkans södra del står en kororgel tillverkad 1977 av Gustaf Hagström Orgelverkstad. Den har ljudande fasad och sju stämmor fördelade på manual och pedal. Kororgel kan spelas från huvudorgeln. Vad Är Diarieföring Sökes: en driven administratör. Vill du jobba med oss på Myndigheten för stöd till trossamfund? Myndighetens uppdrag är att främja dialogen mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten ansvarar också för att fördela ekonomiska bidrag och andra former av stödinsatser till. Arkiv och dokumenthantering, sekretesshantering och diarieföring Svenska kyrkan 2017 Begravningsadministration Sveriges kyrkogårds och Krematorieförbund (SKKF)2017 WebAveny, WebAveny Grav 201

Diarieföring - linkoping . Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten ; TAM-Arkiv förvarar över 800 olika arkiv från första hälften av 1800-talet till idag diarieföring, frågor om offentlighet och sekretess och hantering av e-post. endehandläggning 7 1. Ärendehandläggning 1.1 Allmänna krav på handläggningen Stockholms universitet är en förvaltningsmyndighet. En viktig grundpelare för varje svensk myndighet är öppenhe

Fors församlingshem - EskilstunaAskgravplats - Lerums församlingFöllinge kyrka - Krokoms pastoratTöreboda pastoratSmedstorps församling

Svenska kyrkan i Lund är sju församlingar i samverkan, våra ledord är närvarande, bedjande och försonande, och detta präglar våra verksamheter de kommande åren. Pastoratet styrs av kyrkorådet och leds av domprosten. De enskilda församlingarna har olika profil, men följer pastoratets församlingsinstruktion och ledord Den diarieföring som förekommit på ST: 313 ST-SK (Svenska Kyrkan) 1969-314 ST-SNV (Naturvårdsverket) 1969-315 ST-RB (Riksbanken) 1969-1975*9 315 ST-Statshälsan 1979-316 ST-SVTF (Sjöfartsverket) 1969-1971 1971 Avd. 217 *2 1971 inträdde Svenska Teletjänstemännens Förening i ST Svenska kyrkan. CERTIFIERINGSUTBILDNING KYRKOBOKFÖRING September 2018. Svenska kyrkan. SVENSKA KYRKANS KOLLEKT OCH BETALSYSTEM Mars 2018. Scouternas folkhögskola - Vässarö. BRONSGJUTNING I FÖRLORAD FORM Juli 2017, juni 2018. Stockholms tekniska institut - Härnösand. KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIKER September 2014 - juni 2016. Scouternas. Arkiv. Landskrona stad har ett ansvar att bevara viktig samhällsinformation för framtiden och göra den tillgänglig för allmänheten. Syftet med arkivet är att stödja den demokratiska rätten till insyn, den enskildes rättssäkerhet och att bevara kulturarvet