Home

RCT studie

Randomiserade, kontrollerade studier - en gyllene standard

Den medicinska forskningen har utvecklat metoder för att bedöma om en viss behandling har effekt, och om den är bättre än annan behandling. Den gyllene standarden, den bästa metoden, för sådan forskning, är en randomiserad, kontrollerad studie - på engelska heter det randomized controlled trial, förkortat RCT Kluster-RCT (engelska cluster-randomized trials) randomiserar grupper av patienter istället för individer. Exempelvis kan olika vårdgivare randomiseras till olika handläggning av sina patienter. Så länge antalet grupper är tillräckligt stort, alternativt matchat, bör också individuella karaktäristika fördelas lika RCT - randomiserad kontrollerad studie är ett sätt att t.ex. studera effekten av en behandlingsmetod i förhållande till en annan redan vedertagen sådan eller ingen behandling alls. Att studien är randomiserad innebär att de som deltar i studien slumpmässigt delas in i två eller fler grupper som sedan ges de olika behandlingarna som ska jämföras A randomized controlled trial (or randomized control trial; RCT) is a form of scientific experiment used to control factors not under direct experimental control. Examples of RCTs are clinical trials that compare the effects of drugs, surgical techniques, medical devices, diagnostic procedures or other medical treatments.. Participants who enroll in RCTs differ from one another in known and.

REDUCE-SWEDEHEART är en ny och enkel R-RCT-studie där alla sjukhus kan delta. Svarar på frågan om beta-blockad eller inte vid hjärtinfarkt och normal systolisk vänsterkammarfunktion. Studien startar i september 2017 studie (RCT) Randomisering innebär att man slumpmässigt fördelar studiedeltagarna mel-lan olika behandlingsalternativ, insatser eller diagnostiska test. Fördelen med randomisering är att slumpförfarandet ska leda till att alla andra faktorer ä Randomiserad kontrollerad experimentell studie - RCT Intro studiedesign RCT Randomiserat kontrollerat experiment Catharina Gustavsson Centrum för Klinisk Forskning Landstinget Dalarna catharina.gustavsson@ltdalarna.se 2017-09-2 Denna nationella studie designades som en randomiserad kontrollerad effectiveness studie (RCT). En effectiveness-studie syftar till att testa hur en behandling fungerar under verklighetsnära former i klinisk vardag, till skillnad från så kallade efficacy-studier som testar en behandling under optimala och kontrollerade omständigheter

Evidensbaserad medicin (EBM) - RCT - Internetmedici

UCR - Uppsala Clinical Research Center - R-RC

Randomized controlled trial - Wikipedi

28 RCT som visar större viktnedgång på lågkolhydratkost. Nutrition & Diabetes 2017: Twelve-month outcomes of a randomized trial of a moderate-carbohydrate versus very low-carbohydrate diet in overweight adults with type 2 diabetes mellitus or prediabetes [måttlig evidens] Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 2017: A 12-week low-carbohydrate, high-fat diet improves metabolic. Med hjälp av ett tekniskt ramverk och en nationell standard som tillgängliggör metoder och tekniker ska det bli enklare att genomföra registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT). Peter Hedman är projektledare för utvecklingssatsningen och berättar i intervjun nedan om projektet och om vad som ska hända härnäst ÆI en för kort studie kan resultat utebli eller accentueras Saknas någon outcome i studien? ÆExempelvis glömmer forskare ibland att ta med viktiga faktorer som livskvalitet och smärta. Title: Microsoft PowerPoint - Att kritiskt granska en klinisk studie.ppt [Compatibility Mode Design av forskningsprojekt. (Titta gärna på vår uppdaterade sida: Nya INFOVOICE.SE om Studiedesign.) Ett forskningsprojekt är antingen experimentellt eller icke experimentellt. De sistnämnda kallas även för observationsstudier, eller i engelskspråkig litteratur observational studies

Klinisk prövning, även kallad klinisk studie, är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod.Kliniska prövningar delas upp i olika faser.Dessa faserna benämns Fas I, Fas II, Fas III och Fas IV. Fas II brukar indelas i tidig fas (Fas IIa) och sen fas (Fas IIb) Definition. A study design that randomly assigns participants into an experimental group or a control group. As the study is conducted, the only expected difference between the control and experimental groups in a randomized controlled trial (RCT) is the outcome variable being studied

Randomiserad kontrollerad studie RCT is a type of scientific (often medical) experiment, where the people being studied are randomly allocated one or other of the different treatments under study. The RCT is the gold standard for a clinical trial. RCTs are often used to test the efficacy or effectiveness of various types of medica I studien ämnade Zipfel med kollegor (2014) jämföra fokal psykodynamisk psykoterapi, ätstörningsspecifik KBT-e (samma form som prövades i Poulsen et al., 2013) och optimerad sedvanlig psykoterapeutisk behandling (TAU). ANTOP-studien var en multicenter, randomiserad kontrollerad studie Studien har longitudinal kohort design? Vad är en kohort studie? och vad kännetecknas en longitudinell studie av (fyra egenskaper)? Kohortförklaring finns i tidigare svar. 4 kännetecken av long.studie: 1.datainsamling vid flera tillfällen 2.sträckt över längre period, tidskrävande, 3. Stor risk för bortfall, 4

Kvalitativ studie med fokusgrupper som är inspelade på band. 4 fokusgrupper där 16 flickor deltog i diskussioner. Man ville undersöka ungdomars attityder gentemot preventivmedel och abort för att lättare kunna få en förståelse av varför man inte skyddar sig vid samlag. Användande av alkohol ledde ofta till ett större riskbeteende. randomiserad kontrollerad studie. randomized controlled trial [ˈrændəmaɪzd kənˈtrəʊld ˈtraɪəl], RCT [ɑː siː ti], randomized controlled study. Utvärdering av en behandlingsform eller av ett läkemedel enligt experimentell metod med en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Fördelningen av personer mellan de båda grupperna sker. Randomized controlled trials (RCT) are prospective studies that measure the effectiveness of a new intervention or treatment. Although no study is likely on its own to prove causality, randomization reduces bias and provides a rigorous tool to examine cause-effect relationships between an intervention and outcome

Die randomisierte kontrollierte Studie (RCT englisch: randomized controlled trial) ist in der medizinischen Forschung das nachgewiesen beste Studiendesign, um bei einer eindeutigen Fragestellung eine eindeutige Aussage zu erhalten und die Kausalität zu belegen.Deshalb wird auch vom Goldstandard der Studienplanung bzw. des Forschungsdesigns gesprochen I hennes RCT-studie ingick 46 personer med stroke. Alla var gångare med eller utan hjälpmedel. 24 av dem lottades till träningsgruppen med BK och 22 till kontrollgruppen. BK-övningar genomfördes under en timme per vecka under åtta veckor Påverkar handledning utfall i psykoterapi? - tankar utifrån en nypublicerad RCT-studie Forskning inom psykoterapifältet har pågått lika länge som psykoterapin själv. Metoderna är ju i sig utforskande och har alltid prövats och utvärderats, främst i det enskilda fallet

Hur en studie kan läggas upp skiftar ju enormt beroende på vad man vill undersöka, vilka resurser man har, vilket underlag man kan arbeta med etc. men för att inte göra texten helt enorm väljer jag att beskriva två huvudkategorier av forskning där jag begränsar mig till just kostforskningen. Kvantitativ och kvalitativ forsknin Genomförandet av en klinisk studie ska följa den dokumentation som godkänts av etikprövningsnämnden. Ytterligare studiegodkännande kan behövas beroende på studiens utformning, se Planering och Ansökan.. Särskilda lagar, regler och riktlinjer gäller för genomförande av kliniska studier med läkemedel respektive medicintekniska produkter Blindad studie. Beskrivning av hur en dubbelblindad studie kan se ut. En blindad studie är en vetenskaplig undersökning där man försöker minska risker för att forskarnas eller försökspersonernas förväntningar påverkar testresultatet. Placebo-effekten innebär att man kan uppleva att t.ex. en medicin fungerar enbart för att man från.

Results The rates of all infection outcomes were highest in the cloth mask arm, with the rate of ILI statistically significantly higher in the cloth mask arm (relative risk (RR)=13.00, 95% CI 1.69 to 100.07) compared with the medical mask arm. Cloth masks also had significantly higher rates of ILI compared with the control arm. An analysis by mask use showed ILI (RR=6.64, 95% CI 1.45 to 28.65. Validitet och reliabilitet Denna sida är uppdaterad 2002-03-13 (Titta gärna på vår uppdaterade sida: Nya INFOVOICE.SE om Validitet och reliabilitet. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det man vill mäta

Pågående R-RCT - SWEDEHEAR

för att mäta resultaten i en studie, t.ex. BMI, livskvalitet. Validitet Ett mått på om testet mäter det som det är avsett att mäta. Variabel Något som kan anta olika värden: variera från individ till individ, eller inom en individ vid olika tidpunkter, exempelvis ålder, BMI, blodtryck, sjukdom. Jfr med parameter ADHD har en nyligen publicerad RCT-studie, baserat på Safrens KBT-modell, utvärde-rat effekten av internetbehandling (Pettersson, Söderström, Edlund-Söderström & Nils-son, 2014). Trots studiens begränsningar såsom små grupper indikerar resultatet att in-ternetbehandling kan vara ett lovande alternativ för vuxna med ADHD Studie av närsamhället. Den kliniska studien kommer att kompletteras med ett frågeformulär till ett slumpmässigt urval av deltagare valda från samma upptagningsområde som de med suicidförsök till den kliniska RCT studien (3)

DIRECT-studien - Genetisk riskinfo för att förebygga cancer. Forskningsprojekt En nationell klinisk studie som jämför två sätt att sprida riskinformation till släktingar i familjer med ökad ärftlig cancerrisk. En del familjer har fler fall av cancer än andra. Det beror ibland på medfödda förändringar i vissa gener originalstudier, en RCT, en okontrollerad fallstudie samt en regional kartläggning är publicerade efter översikternas sökdatum(Ekholm, Spulber, and Adler 2020; Opheim A 2020; Hvolby 2020). Dessa sammanfattas nedan. I en randomiserad placebokontrollerad studie av cross-over design där 67 barn (5 -16 år) me RCT-studie. Undersöka om det finns risk för lågt intag av vitaminer, mineraler och kostfibrer enligt NNR:s rekommendationer för unga kvinnor (18-30 år) vid en LCHF-kost. Undersöka möjligheterna att uppnå rekommenderade nivåer av vitaminer, mineraler och kostfibrer med en blandkost enligt NNR:s rekommendationer för unga kvinnor research; randomised controlled trials; The randomised control trial (RCT) is a trial in which subjects are randomly assigned to one of two groups: one (the experimental group) receiving the intervention that is being tested, and the other (the comparison group or control) receiving an alternative (conventional) treatment (fig 1) Vad betyder RCT? RCT står för Randomiserad klinisk studie. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Randomiserad klinisk studie, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Randomiserad klinisk studie på engelska språket

Projekt: Mekobalamins (vitamin B12) effekt på långvarig smärta hos kvinnor med diagnostiserad fibromyalgi. Studiens syfte är att utvärdera Mekobalamins (vitamin B12) effekt samt beskriva levda erfarenheter av smärta, hälsa, lidande och välbefinnande hos kvinnor med diagnostiserad fibromyalgi I MEDIM, en randomiserade kontrollerad studie (RCT), bjöds första generationens invandrare från Irak in att delta i en kulturellt anpassad livsstilsinter-vention.1 Deltagarna var män och kvinnor i åldrarna 30-75 år, och de hade BMI >30kg/m 2 eller ökat mid - jeomfång (>92 cm för män eller >80 cm för kvinnor) Publisert 07.06.2016. Dersom spørsmålet ditt handler om effekt av et tiltak, er randomisert kontrollert studie (randomised controlled trial, RCT) den beste forskningsmetoden. RCT er en metode der vanligvis to grupper sammenlignes. Gruppene som skal sammenlignes bør være så like som mulig med hensyn til alt som kan påvirke utfallet

Examensarbete, 15 hp Fysioterapeutprogrammet 180 hp Ht 2020 Effekter på kropomposition och anaerob prestation som svar på cykelträning hos ick Höftfrakturprojektet RCT-studie Vårdprogram för patienter med höftfraktur; Ljus och miljöprojektet inom psykiatrisk heldygnsvård; Maintaining an active everyday life among old people with dementia living in residential care facilities; Psychiatric in-patient care for people with mental ill-health - a nursing intervention projec Study objectives: This study aimed to evaluate the effect of weighted chain blankets on insomnia and sleep-related daytime symptoms for patients with major depressive disorder, bipolar disorder, generalized anxiety disorder, and attention deficit hyperactivity disorder. Methods: One hundred twenty patients were randomized (1:1) to either a weighted metal chain blanket or a light plastic chain. Vad betyder RCT? RCT står för Randomiserad kontrollerad studie. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Randomiserad kontrollerad studie, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Randomiserad kontrollerad studie på engelska språket

I denna rapport presenteras resultaten av en utvärdering i uppdrag att utvärdera den femåriga Reality Check (RC) studie (2007-2011) uppdrag av svensk Dieses Video stellt unterschiedliche Designs von randomisiert kontrollierten Studien vor und beschreibt in welchen Situationen diese Designs eingesetzt werd..

sekundärt syfte med studien är om det finns ett samband mellan yrkesgrupper och den mentala hälsan. Metod: Denna tvärsnittsstudie använde sekundärdata från en random control trial (RCT) studie där 120 kvinnor med nack- och skuldersmärtor deltog. Deltagarna grupperades utifrån deras mentala hälsa

Was ist eine randomisierte kontrollierte Studie in der

Video:

Forskning om Komet 3-11 år iPsykolog

Registerstudie endast ett steg i en vetenskaplig proces

  1. /handboken/kliniska-kapitel/ovrigt/patientinformation-ovrig/den-felbara-medicinen/randomiserade-kontrollerade-studie
  2. e if using a parachute prevents death or major traumatic injury when jumping from an aircraft. Design Randomized controlled trial. Setting Private or commercial aircraft between September 2017 and August 2018. Participants 92 aircraft passengers aged 18 and over were screened for participation. 23 agreed to be enrolled and were randomized
  3. gham, UK. Correspondence: Helen Parretti (h.m.parretti@bham.ac.uk)Search for more papers by this author

Ny RCT-studie om högläsningens effekter - Logopede

  1. -Chung7, Shabib Raihan5 Shadman Rahman5, Salim Benhachmi8, Neeti Zaman5 Peter J. Winch9, Maqsud Hossain10, Hasan Mahmud Reza11
  2. e the effects of water preloading before meals on weight loss recruited 48 adults with overweight or obesity and allocated them to a hypocaloric diet plus 500 ml of water before meals every day (water preload group) or a hypocaloric diet alone intervention (nonwater group) over 12 weeks
  3. RCT-studier som jämför DBT med standardbehandling. Linehan-gruppens första studie (1991, 1993) Linehan et al. (1991) genomförde den första RCT-studien av DBT. Den behandling som. testades var ett år av individuell DBT i kombination med färdighetsträning i grupp;
  4. Background In this large-scale cluster-randomized controlled trial (cRCT) we sought to assess the effectiveness of facemasks against viral respiratory infections. Methods and results Over three consecutive Hajj seasons (2013, 2014, 2015) pilgrims' tents in Makkah were allocated to 'facemask' or 'no facemask' group. Fifty facemasks were offered to participants in intervention tents.
  5. Alla Barn i Centrum - ABC är gruppträffar för föräldrar som syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. ABC består av fyra träffar och vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Innehållet bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. En utgångspunkt för arbetet är FN:s barnkonvention
  6. Randomiserad kontrollerad studie fördelar. Randomiserad kontrollerad studie (RCT) Randomisering innebär att man slumpmässigt fördelar studiedeltagarna mel-lan olika behandlingsalternativ, insatser eller diagnostiska test. Fördelen med randomisering är att slumpförfarandet ska leda till att alla andra faktorer än behandlingen ska fördelas lika på de båda grupperna syftet med en.

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga primärvårdssjukgymnasters användning och erfarenheter av behandlingsmetoder vid långvarig ländryggssmärta samt deras möjligheter och hinder för att arbeta enligt ett evidensbaserat arbetssätt rekryteras till en RCT‐studie. Bättre implementerade och välgjorda studier har ofta. bättre rekrytering och behåller patienterna längre över tid i studien (retention). Kvali‐ teten och inte minst implementeringen av en RCT‐studie är på så vis ofta avgörande. för slutsatsernas trovärdighet

Hur kan ett kostexperiment utformas - Träningslär

Background Telomere length has been associated with a healthy lifestyle and longevity. However, the effect of increased physical activity on telomere length is still unknown. Therefore, the aim was to study the relationship between changes in physical activity level and sedentary behaviour and changes in telomere length. Methods Telomere length was measured in blood cells 6 months apart in 49. 7 months ago. Alvaro Olavarria Plus. Presentation of Prof. Eli Schwartz from Sheba Medical Center, Israel. RCT double-blinded placebo Ivermectin study over 94 patients. Upload, livestream, and create your own videos, all in HD. Join Vimeo

Randomized Controlled Trial

Här är RCT-studien! Är UP lika bra som de bästa diagnosspecifika KBT behandlingarna? Här är RCT-studien! Postat av Mats Jacobson i Forskning, Transdiagnostik. Unified Protocol har många fördelar jämfört med de diagnos-specifika KBT behandlingar som evidensen för KBT huvudsakligen grundar sig på ABSORB III RCT: A. Primary Objective: The pivotal trial to support the US pre-market approval (PMA) of Absorb BVS. ABSORB III will evaluate the safety and effectiveness of the Absorb BVS System compared to the XIENCE in the treatment of subjects, including those with diabetes mellitus, with ischemic heart disease caused by up to two de novo native coronary artery lesions in separate epicardial. In this randomized, double-blind, placebo-controlled trial, we investigated the efficacy of hydroxychloroquine as Covid-19 postexposure prophylaxis. In this trial, high doses of hydroxychloroquine. Randomized controlled trial: (RCT) A study in which people are allocated at random (by chance alone) to receive one of several clinical interventions. One of these interventions is the standard of comparison or control. The control may be a standard practice, a placebo (sugar pill), or no intervention at all

Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Engels: RCT, voor Randomized Controlled Trial) is een type wetenschappelijk onderzoek in de biowetenschappen, vooral in de geneeskunde, waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeling ('interventie') werkzaam of zinvol is.. Hiervoor wordt een bepaalde methode gebruikt: de te testen behandeling wordt uitgevoerd bij een. Introduction Learning objectives: You will learn about interventional study design and its strengths and weaknesses. Interventional studies are often performed in laboratories and clinical studies to establish beneficial effects of drugs or procedures. The present section introduces the readers to randomised controlled study design. Read the resource text below Pågående studie! Vill ni vara med? Det finns en stor brist på forskning på vad som hjälper familjer där våld mot barn förekommer. Denna brist hoppas vi minska med en ny studie av Tryggare barn, som KI nu har beviljats forskningsmedel för att genomföra. Det blir Sveriges första randomiserade kontrollerade studie (RCT) för målgruppen

That replication of the replication study that didn'tUnderstanding randomised controlled trials | Archives of

RCT-studie — Vidensportalen på det sociale områd

CONSORT is part of a broader effort, to improve the reporting of different types of health research, and indeed, to improve the quality of research used in decision-making in healthcare. This website contains the current definitive version of the CONSORT 2010 Statement and up-to-date information on extensions Temperature Management. After successful resuscitation, patients who survive a cardiac arrest often remain severely ill and require intensive care. Controlling body temperature is a potential treatment that may prevent brain damage. The TTM2-trial aims to study how to best apply this intervention An open-label trial, or open trial, is a type of clinical trial in which information is not withheld from trial participants. In particular, both the researchers and participants know which treatment is being administered. This contrasts with a double-blinded trial, where information is withheld both from the researchers and the participants to reduce bias Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning Detailed Description: A randomized controlled trial in which nurses will be randomized to either medical masks or N95 respirators when providing medical care to patients with COVID-19. This Canadian multi-centre randomized controlled trial will assess whether medical masks are non-inferior to N95 respirators when nurses provide care involving.

Die Wissenschaft – Teil 2: Um welche Art von Studie

KOL-studie Forskningsperson

FACE-studien - en dubbel-blindad, placebo-kontrollerad multicenter RCT Förbättrar kortison utläkningen hos barn med akut ansiktsförlamning? Vi har sedan ett decennium klara evidens för att tidig kortisonbehandling leder till förbättrad utläkning hos vuxna med akut ansiktsförlamning 3 Det finns ett viktigt samband mellan ett positivt nutritionsstatus, kostintag och en frisk befolkning. Hälsosamma matvanor är en förutsättning för liv, och kan bidra till att minska risken för utvecklin Although future research is needed for this digital intervention, this study provides evidence that AKL-T01 might be used to improve objectively measured inattention in paediatric patients with ADHD, while presenting minimal adverse events

Krebsforschung und klinische Studien: ÜbersichtStudien | Smith & Nephew

Är exponering nödvändigt? Interpersonell psykoterapi vid

By being an RCT intervention study, there may be a selection effect by which those with higher stress levels could be overrepresented, seeking help to relieve their stress. Similarly, those with higher stress levels could also be underrepresented, finding it additionally stressful having to participate in an intervention study over 12 months at a likely stressful time of their life Studien var en meta-analys som sammanställd en stor mängd RCT-studier. En RCT är en randomiserad kontrollerad studie och innebär egentligen att man undersöker jämförelsen av några variabler genom att.. ISRCTN registry. The ISRCTN registry is a primary clinical trial registry recognised by WHO and ICMJE that accepts all clinical research studies (whether proposed, ongoing or completed), providing content validation and curation and the unique identification number necessary for publication An RCT enrolling patients within 12 days of symptom onset found that favipiravir was superior to arbidol in terms of the clinical recovery rate at day 7 in patients with mild illness (62 [56%] of 111 with arbidol vs 70 [71%] of 98 with favipiravir), but not in those with critical illness (0 vs 1 [6%]). 9

Phytokombination mit Myrrhe in der Remissionserhaltung beibolWetenschappelijk bewezen… een korte uitleg | Beauty-review

Serum 25-hydroxyvitamin D levels were measured on the day of randomization (baseline) and on hospital discharge (postintervention). A, For all patients, a single high dose of vitamin D 3 significantly increased 25-hydroxyvitamin D levels compared with placebo (difference, 24.1 ng/mL [95% CI, 19.5-28.7]; P < .001). Median (interquartile range) observation time of the postintervention period was. RCT) 87% 0.13 [0.03-0.54] 24mg no disch. 2/110 20/144 Mourya 89% 0.11 [0.05-0.25] 48mg viral+ 5/50 47/50 Loue (QR) 70% 0.30 [0.04-2.20] 14mg death 1/10 5/15 Merino (QR) 74% 0.26 [0.11-0.57] 24mg hosp. population-based cohort Faisal (RCT) 68% 0.32 [0.14-0.72] 48mg no recov. 6/50 19/50 Aref (RCT) 63% 0.37 [0.22-0.61] n/a recov. time 57 (n) 57 (n) Krolewiecki (RCT)-152% 2.52 [0.11-58.1] 168mg. Denna studie talade för att vuxna patienter är i behov av en längre behandlingstid än ett år för att få den hjälp de behöver med sin komplexa problematik. Borderline personlighetsstörning (BPD) kännetecknas av ett ihållande mönster av. ObjectivesArt therapy (AT) as a treatment option for anxiety is regularly employed in clinical practice, but scientific evidence for its effectiveness is lacking, since this intervention has hardly been studied. The aim was to study the effectiveness of AT on anxiety in adult women. The specific type of AT studied was anthroposophic AT.MethodsA RCT comparing AT versus a waiting list (WL. Palliative-D studien Stockholms Sjukhems Jubileumsfond Baserat på resultaten från pilot-studien designade vi Palliative-D studien. Studien startade nov 2017 och kommer pågå till juni 2020. Title 'Palliative-D' - en randomiserad, placebokontrollerad dubbelblind studie Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). Ansvariga för studien Huvudansvarig forskare för studien är Tove Wahlund, Nobels väg 9, 0725-009024, tove.wahlund@ki.se Samtycke till att delta i studien När du startat programmet på 1177.se kommer du att få ange om du vill delta i studien eller ej