Home

1998:899

Förordningen (2013:262) om ändring i förordningen (1998

Övergångsbestämmelse. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen ( 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning 1. Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2005. 2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före d. 30 juni 2005 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning

 1. SFS 1998:899 Anmälningsskyldighet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken m.m. 21 § Det är förbjudet att utan anmälan enligt miljöbalken 1. anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen C
 2. Rubrik: Förordning (1998:1430) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyd
 3. om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Utfärdad den 19 december 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd dels att 25 d och 27 §§ ska ha följande lydelse, dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för
 4. SFS 2018:2005 Publicerad den 11 december 2018Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddUtfärdad den 29 november 2018Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997. i fråga om förordningen.
 5. (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 timmar Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarli
 6. 1. en åtgärd som avses i 13 eller 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 2. en verksamhet eller åtgärd för vilken tillståndsplikt har föreskrivits med stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, sam
SONY HCD-FR10 (1998) – Massi

i förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet om hälsoskydd, utan att anmälan gjorts. Enligt fö r-ordning 1998:950 om miljösanktionsavgifter är avgiften 3000 kr om en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § förordning 1998:899, påbörjas utan anmälan. Anmäla om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; utfärdad den 8 maj 2013. Regeringen föreskriver. 1 i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig. verksamhet och hälsoskydd. 2. dels att 2, 6 a, 21 och 49 a §§ ska upphöra att gälla, dels att 5, 6, 7, 11 11 b, 15, 17, 22, 24, 25, 25 a, 26 a, 31 a. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; utfärdad den 23 april 2015. Regeringen föreskriver1 att 8-11 §§ och bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande ly-delse. 8§2 Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten fö om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Utfärdad den 12 maj 2021 Regeringen föreskriver att 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljö-farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse. 38 1§ Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arranger

Förordning om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998

(SFS 1998-899) (efterbehandling av ett förorenat område) Postadress Södertälje kommun 151 89 Södertälje Besöksadress Nyköpingsvägen 26 Telefon: 08-523 010 00 E-post: kontaktcenter@sodertalje.se Webb: www.sodertalje.se Orgnr. 212 000-0159 Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen(GDPR) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig . verksamhet och hälsoskydd . Utfärdad den 12 maj 2021 . Regeringen föreskriver att 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljö-farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse. 38 §1 Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arranger Förordningen (2007:735) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare 1998:899. Övergångsbestämmelse. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen ( 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordnin Anmälningsplikt. Lyssna. Förskolor, skolor och bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Den som ska bedriva en sådan verksamhet ska anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Folkhälsomyndigheten har tillsynsvägledningsansvar för följande anmälningspliktiga verksamheter: förskola, öppen.

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Detta dokument utgör ett kronologiskt strukturerat förslag till hur länsstyrelserna kan handlägga en anmälan enligt § 28 FMH. I slagetför finns hänvisningar till olika kompletterande hjälpdokument som PM, mallar och checklistor för olika delsteg Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § eller 14 §. 6(6) Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från Miljö- & Bygglovkontoret för att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas (1998:899) om miljöstörande verksamhet och hälsoskydd. Personuppgifterna kommer bland annat att användas i diarium, vid handläggning av ärendet samt för arkivering. Insänds till Överkalix kommun Bygg- och miljönämnden 956 81 ÖVERKALIX Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se Upplysning om verksamhet som omfattas av 45 § förordnin 1 Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökand Blankett för anmälan enligt 28 § föro rdning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd alt. upplysning enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken. OBS! Blanketten är främst avsedd för enklare anmälningspliktiga åtgärder. För mer komplicerade åtgärder rekommenderas istället att ta del av dokumente

Black & White Printed Kurta Set

hälsoskydd SFS 1998:899 13§, 14§ Årjängs kommun Postadress Bygg och Miljö Box 906 672 29 Årjäng Besöksadress Storgatan 66 Telefon 0573-141 00 vx E-post miljo@arjang.se Organisationsnr 212000-1835 Fax 0573-127 40 Webbplats www.arjang.se Bankgiro 117-3244 Sökande Namn Adress Postnummer Postadress Person-/organisationsnumme Följande gäller för verksamheter som enligt 5 § förordningen. (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller. förordningen (1996:971) om farligt avfall vid utgången av år. 2001 hade tillstånd att hantera eller vidta andra åtgärder med. sådant avfall som enligt äldre bestämmelser inte utgjorde SFS nr 1998:899 Departement/myndighet Miljö- och energidepartementet Utfärdad 1998-06-25 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:237 Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken. 2 § Har upphävts genom förordning (2013:262). 3 § Med den kommunala nämnden avses i denna förordning den kommunala nämnd som skall. Förordning (2001:513) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tryckt format (PDF) Omfattning ändr. bil. Ikraft 2001-07-16 SFS-nummer 2001:513 Övergångsbestämmelse. Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2001

Den 15 januari 2020 reviderades bestämmelserna i 25 d och 27 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH, genomfördes som ett led i att genomföra det så kallade avfallsdirektivet i svensk rätt SFS 2020:635 Publicerad den 27 juni 2020Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddUtfärdad den 25 juni 2020Regeringen föreskriver att 22 och 49 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.22 §22 § Senaste lydelse 2013:769 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd alternativt upplysning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besö

Regeringskansliets rättsdatabase

 1. och hälsoskydd (SFS 1998:899) Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Strandbacksvägen 7 77481 Avesta Tfn: E-post: 0226-64 54 54 miljo-bygg@avesta.se Organisationsnr: 2120002262 Postgiro: 3 09 80-7 Bankgiro: 5382-8844 ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhe
 2. Naturvårdsverkets allmänna råd [till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatte
 3. om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; utfärdad den 19 november 1998. Regeringen föreskriver att 40 och 47 §§ förordningen (1998:899) om mil-jöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse. 40
 4. I denna vägledning beskrivs begreppet byggnadsverk. Det finns en genomgång av vilka krav som gäller för byggnadsverk respektive byggnader. Begreppen byggnadsverk och byggnad Byggnadsverk är en byggnad eller annan anläggning. Begreppen byggnadsverk och byggnad definieras i plan- och bygglagen. Exempel på andra anläggningar än byggnader är vindkraftverk, radiomaster och murar. För.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercing verktyg, eller andra liknande skärande elle enligt förordning (1998:899), § 38 punkt 1 Senast reviderad 2019-07-15 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Drottninggatan 17 0340-880 00 210000-1249 mhn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg 0340-69 70 55 www.varberg.se Hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitt Anmälan enligt 38 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister och för anmälan tas en avgift ut. Anmälan avse (1998:899) om miljfarlig verksamhet och . hälsoskydd 13 § eller 14 §. Intyget insändes snarast efter anläggningens färdigställande . Fastighetsbeteckning Beslutsdatum Ärende nr Skande Entreprenör (firmanamn) Ansvarig utfrare Postadress Telefon/Mobiltelefon . Kontrollpunkter . Rrledninga Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta piercing verktyg, eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 2

Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om

enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Administrativa uppgifter . Plats där föroreningen finns (helst med koordinater ST 74): Fastighet: Fastighetsägare: Besöksadress: Verksamhetsutövare (ansvarig för åtgärden, anmälare): Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon/fax Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig Verksamhet och hälsoskydd Insändes till: Miljöavdelningen Åre Kommun Box 201 837 22 Järpen *= obligatoriska uppgifter Personuppgifter Förnamn och efternamn* Person-/organisationsnummer* Adress* Telefon* Postnummer* Ort* E-post* Fakturaadress om annan än sökand

Anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd av efterbehandlingsåtgärder vid tandvårdsverksamhet Author: krtu1000 Last modified by: Madeleine Thyrsson Created Date: 11/25/2013 6:27:00 PM Company: Helsingborgs Stad Other title om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver att 45 och 49 §§ förordningen (1998:899) om mil-jöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse. 45 § Kommunen ska utöver vad som framgår av miljötillsynsförordninge Svensk författningssamling Förordning SFS 2021:368 om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig Publicerad Utgivningsdatum 2021-05-1 Ordinance (1998:899) concerning Environmentally Hazardous Activities and The Protection of Public Health Latest revision: 2002:557 General Provisions Section 1. This ordinance concerns environmentally hazardous activities and the protection of public health, in accordance with Chapter 9 of the Swedish Environment Code.1 Section 2

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

 1. förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN Miljönämnden i Marks kommun (nämnden) har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens dom och fastställa nämndens beslut om påförande av miljösanktionsavgift. Nämnden har därvid anfört i huvudsak följande
 2. 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddskontor . Ett samarbete mellan Täby · Vaxholm · Lidingö Norrtälje · Vallentuna . Postadress . 183 80 Täby . Besöksadress . Kemistvägen 8, Täby . Hemsida. www.srmh.se . E-post . miljokontoret@srmh.se . Växel . 08-578 663 00.
 3. Anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besö
 4. 9 kap 6§ (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd . UTFÖRARE AV KROSSNING (om annan än anmälaren) Företag Gatuadress Telefon Postnummer och ort . MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER . Åtgärder för luft (damm) Åtgärder för buller Mark och vatten (åtgärder mot förorening av mark-, grund och ytvatten

Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1(2) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Verksamhetsutövare Bolagsnamn/firmatecknare Person/org. Nr: Adress Postnummer och ort Telefon bostad Telefon arbete Mobiltelefon E-post Kontaktperso Med stöd av 9 kap. 7 och 10-12 §§ miljöbalken (1998:808), 13,17, 37, 39-40 och 42-43 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Svenljunga kommun följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Med miljönämnd menas den kommunala nämnd som enligt reglemente fullgör d Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Departement: Miljödepartementet Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1240 Ikraft: 1999-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2012:259 Upphävd: 2012-07-01.

Sanering av förorenad byggnad enligt 28 § (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Fastighet . Fastighetsbeteckning Besöksadress . Anmälare . Företag Postnummer Organisationsnummer Postort Adress E-postadress Telefon . Kontaktperson . Namn E-postadress Telefon Här anmäler du bassängbad enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Till tjänsten. Anmäla djurhållning med 100-400 djurenheter. Här kan du anmäla djurhållning med 100-400 djurenheter

SFS 2013:262 Förordning om ändring i förordningen (1998

 1. • 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Rättsfall: MÖD 2007:41 REFERAT ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-28 i mål nr M 1325-08, se bilaga KLAGANDE Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun 435 80 Mölnlycke MOTPARTER 1
 2. Samhällsbyggnadskontoret enligt 38 § förordningen (1998:899) om . 821 80 Bollnäs miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd . 0278-250 00 (växel) miljo@bollnas.se . Uppgifter om anläggningen . Namn (det namn som används i marknadsföringen av verksamheten) Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer och ort Uppgifter om företage
 3. Anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd . Anmälan skickas till: Emmaboda kommun . Bygg- och miljönämnden . Box 54 . 361 21 Emmaboda . Sökande Personnummer Adress Postnr Postadress Telefon Ägare Personnummmer Adress Postnr Postadress Fastighetsbeteckning . Anmälan avser: Badanläggnin
 4. Anmälan av förskola eller skola m.m. enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyd
 5. ADRESS: Miljö‐ och byggnadsförvaltningen, Box 59, Olofsgatan 4A, 364 21 Åseda TELEFON: 0474‐470 00 TELEFAX: 0474‐470 01 E‐post: mbn@uppvidinge.se Anmälan av verksamhet enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Verksamhe

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

SFS 2021:368 Förordning om ändring i förordningen (1998

PolyPlank AB | ProduktionsanläggningFiat Panda 141A - Heißer Verkauf der Marke FiatDenní hokejový program olympijské hry v Naganu (13Ljud & vision – Sida 5 – Massi