Home

Kongressen uppgift

Kongressens uppgift är beskriven i stadgarna och innebär bland annat att: Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi Besluta om medlemsavgift och organisation Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande,. Kongressen. Kongressen, den federala lagstiftande församlingen i USA, bestående av senaten med 100 ledamöter (två från varje delstat) och representanthuset (med 435 ledamöter, valda i relation till delstaternas folkmängd) Kongressens uppgift. Kongressen tar ställning till förbundsstyrelsens rapport över den gångna kongressperiodens verksamhet och beslutar om en strategisk handlings- och finansieringsplan för den kommande perioden. Den styrelse som ska leda vår organisation väljs liksom tre revisorer. Kongressen fastställer också arvoden för dessa Den amerikanska kongressen består av två kammare: senaten och representanthuset. Representanthuset har redan röstat nej till krispaketet. I kväll ska senaten fälla sitt avgörande. SvD:s USA-korrespondent Karin Henriksson förklarar hur systemet fungerar

Digitalt medlemsmöte med Kommunal MTG! | Kommunal

Kongressen kan också kalla andra än unionens befattningshavare att vittna under ed för att utreda diverse frågor. Detta är ett politiskt medel och har använts till exempel i en utredning om dopade idrottsmän och huruvida kongressen skulle stifta nya lagar kring det. Lagstiftning tillgreps inte i det fallet eftersom utredningen i sig sågs som tillräckligt påtryckningsmedel Kongressen syftade till att ordna Europas karta efter Franska revolutionen, Napoleonkrigen och upplösningen av Tysk-Romerska riket. Meningen med kongressen var att skapa maktbalans, att ingen stat skulle få ett dominerande inflytande, vilket framför allt innebar att Frankrike inte skulle tillåtas att bl Kongressen är LOs högsta beslutande organ och har som uppgift att bestämma riktlinjerna för organisationens framtida arbete. Kongresserna sker vart fjärde år Kongressen. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde en gång per år. Kongressen består av ombud från de anslutna medlemsjourerna och varje medlemsjour företräds av ett röstberättigat ombud. Alla medlemmar har genom ombudet rätt att rösta och företräda sin jour i de beslut som kongressen fattar

I USA:s konstitution (grundlagar) står att makten i landet ska vara uppdelad mellan presidenten, kongressen och Högsta domstolen. Presidenten styr landet. Kongressen stiftar lagar och bestämmer över landets ekonomi. Högsta domstolen kontrollerar att alla lagar stämmer med grundlagarna Valutskottet har i uppgift att förbereda valet av ny valberedning för förbundet. När en fråga kommer tillbaka till kongressen från utskottsbehandling finns bara utskottets förslag. Den som vill att kongressen ska besluta på annat sätt, till exempel enligt något av de ursprungliga förslagen, måste göra ett nytt yrkande om detta Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ och ombudens uppgift är att dra upp riktlinjer för det framtida fackliga arbetet och välja vilka som ska få förtroendet att sitta i Kommunals förbundsstyrelse och förbundsledning

Kongressen är högsta beslutande organ för Lärarförbundet. Den äger rum vart fjärde år. På kongressen fattar kongressombuden strategiska beslut för att driva lärarnas viktigaste framtidsfrågor. Under 2020 och 2021 har det hållits extrakongresser som behandlat frågan om en eventuell ny organisering Kongressen ska fatta beslut om ett princip- och tre handlingsprogram, som beskriver vad Handels ska jobba med de kommande fem åren. Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift. Där beskriver vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället 25 Förslag till arbetsordning och dagordning för kongressen ska upprättas av partistyrelsen. Moment 5 Kongressen kan för sitt arbete i övrigt välja olika utskott och fastställer arbetsuppgifter för dessa. 30 § 2 Kongressombud Moment 1 Kongressen ska bestå av 349 ombud för partidistrikten, som väljs till varje kongress. 35 Moment

Miljöpartiet måste växa, konstaterar partisekreterare Katrin Wissing under sitt tal på MP-kongressen. Med ett knappt år till valet ligger MP på, eller till och med under, riksdagsspärren i de senaste mätningarna. - Vår uppgift är för viktig för att harva runt kring fyra procent, säger Wissing. Partisekreteraren är hoppfull En annan uppgift för kongressen är att besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet de kommande fyra åren. I Vårdförbundets stadga står: Du kan skriva motioner till kongressen i ärenden som rör Vårdförbundets vision, mål, långsiktig inriktning samt politiska ställningstaganden för verksamheten ler ändringar ska formuleras inför beslut av kongressen. Berednings-utskottets uppgift är också att föreslå pressmeddelanden och utlåtan-den som kongressen beslutar om. Mötessystem Under kongressen används ett digitalt mötessystem som hanterar talar-lista, yrkanden, förslag till beslut och all annan formalia i kongressar-betet

Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ och ombudens uppgift är att under demokratiska arbetsformer dra upp riktlinjer för det framtida fackliga arbetet och välja vilka som ska få förtroendet att sitta i Kommunals förbundsstyrelse och förbundsledning Det senaste om kongressen. Här kommer du hitta livesändningar både i nutid och att kika på i efterhand. Länkar till information om kongressen och annat matnyttigt hela vägen fram till kongressen och under kongressen. Häng med! YouTube. Socialdemokraterna Här finns alla handlingar till kongressen samlade, som du behöver för att kunna följa kongressen utan att delta i den själv. Förslag till ersättning till röstberättigade och förtroendevalda under kongressen 2021. Förslag till oförändrad princip för arvodesberäkning under den kommande kongressperioden Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen. De föreslår även namn för ordförande och vice ordförande att leda kongressförhandlingarna

Om kongressen 2022 Vårdförbunde

 1. Det är kongressen som utser ledamöterna i centrala valberedningen. Valberedningens uppgift är att ta emot förslag på kandidater och föreslå kandidater till de val som kongressen eller förbundsrådet ska göra samt de val som ska göras inom krets som ensamt utgörs av riksorganisation
 2. För lärare. En digital kurs om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och alternativa fakta kan bemötas. Vi har fler klassrumsmaterial som handlar om demokrati, men med fokus på ämnen som Förintelsen, historiebruk, mänskliga rättigheter, rasism, källkritik och mycket annat. Du hittar dem på vår klassrumsmaterialsida
 3. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och jämföra deras kompetens för att slutligen förorda något alternativ för kongressen som fattar beslut. Verkställande Genomförande av besluten. Jfr Verkställande makt har den som har mandat att genomföra. Vetorätt Makt att stoppa förslag oavsett majoritetsförhållandet
 4. § 1 Uppgift Vid kongressen 2013 gjordes en förändring av §1 vilket innebar att begreppet socialistisk förekommer två gånger. Förslaget till nya text innebär en återgång till den text som var efter 2005 års kongress. Formuleringen efter 2005 års kongress: Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbets
 5. 8.1 Uppgift Kongressen väljer en valberedning som ska förbereda alla val som ska ske inom dess ansvarsområde. 8.2 Ledamöter Valberedning består av en ordförande och fyra ledamöter samt två ersättare för dessa. 8.3 Uppdrag vid anställning inom HRF Anställd inom HRF, som väljs till uppdrag inom förbundet, kan inte var
Kongress 2017 – Svenska Transportarbetareförbundet

uppgift på ombud senast den 15 april inför kongress och omedelbart före vid extra kongress Motioner samt förbundsstyrelsens yttranden och genom stadgarna (6.1.1) obligatoriska förslag till beslut, samt valberedningens och i förekommande fall annat av kongressen särskilt inrättat beredningsorgans skriftliga redovisning oc Antagna på kongressen 20 maj 2021 . Organisationsnummer 802006-2108 § 1. Vision, syfte och uppgift Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor med funktionsnedsättning. Organisationens engelska namn är Th

Fem fakta inför kongressen. Publicerad 8 september 2021. Nu är det mindre än en månad kvar till Journalistförbundets kongress. Här är all fakta du som medlem behöver för att hänga med i beslut och diskussioner Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag till förbundsstyrelse och revisorer. Valberedningens uppgift är att förbereda valen genom att arbeta för att medlemmar ska nominera personer, gå igenom föreslagna kandidater, intervjua kandidater och lägga fram ett väl genomarbetat förslag till kongressen Vår uppgift är att ta Sverige framåt. Det är på kongressen 2021 som socialdemokratin återigen måste kavla upp ärmarna och peka ut en färdriktning, inte bara för kommande valrörelse, utan för hur vi ska utveckla Sverige efter coronapandemin. Kongressen kommer nu också avgöra vem som ska leda partiet framå Kongressen väljer också styrelse och fattar beslut om ekonomin. Förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och beslut fattade av kongressen. Kansliets uppgift är att verkställa förbundsstyrelsens beslut och sköta det löpande arbetet i organisationen

Kongressen - Uppslagsverk - NE

Ledarnas kongress Ledarn

 1. Din medverkan har stor betydelse Som kongressombud och representant för ditt valdistrikts medlemmar har du en viktig uppgift. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Under dessa händelserika dagar - denna gång bakom skärm- är du med och påverkar förbundets framtid och riktning, Förbered dig Mycket av det som äger ru
 2. Kongressen fastställer gemensam verksamhetsinriktning och stadgar för hela riksförbundet. Nästa kongress hålls den 1-3 juni 2022. Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har till uppgift att verkställa kongressens beslut, leda verksamheten och dess läns-,.
 3. Vårdförbundets kongress är förbundets högst beslutande organ och har också i uppgift att granska förbundets verksamhet. Beslut som fattas på kongressen lägger grunden för Vårdförbundets arbete de kommande fyra åren. Nästa kongress hålls den 13-16 maj nästa år. Mer information finns på Vårdförbundets kongresswebb
 4. På kongressen 2019 valdes en valberedning om åtta (8) ledamöter varav en sammankallande: Andy Zetréus, Felix Lekare, Cihan Arikan, Johanna Eskman, Carita Widjeskog, Evelina Sandberg, Ruth Reid och Mubasher Saeed . Under mandatperioden 2019 - 2021 har följande personer ur valberedningen avgått: 14 oktober 2020 - Carita Widjeskog
 5. Uppgift 26 Beslutande organ 27 Årsmötet 27 Avdelningsstyrelsen 29 Klubbar 30 Avgifter 31 Anslag, avdelningsavgift 32 Räkenskaper och revision 32 Uppgifter till förbundet 33 Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ledamöter av kongressen
 6. Rapport från kongressen — dag två - 16 maj. Efter två dagar i digitalt plenum är Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 ajournerad till hösten. Det största beslutet kom redan under fredagen, då kongressen röstade för att ta fram en försöksverksamhet som ska ge bättre stöd till lärare som jobbar i privat sektor. På lördagen.
 7. under kongressen aktivt arbeta fram förslag på ny valberedning att föreslå för kongressen vid val av valberedning. § 10. Revision 10.1 Revisorer Kongressen väljer två revisorer, en auktoriserad och en förtroendevald, och två ersättare för dessa. Av ersättarna ska även en vara auktoriserad och en vara förtroendevald. 10.2 Uppgift

Organisationens uppgift är att samordna medlemsförbundens insatser för att nå den gemensamma visionen och de gemensamma mål som formuleras i Funktionsrätt Sveriges olika programhandlingar. § 2. Organisation Högsta beslutande organ för Funktionsrätt Sverige är kongressen. Mellan kongresserna leds Funktionsrätt Sverige av styrelsen, so Det kommer vara kongressen uppgift att tillkännage arbetarklassens gemensamma strävan, träffa de förhållningsregler som krävs för att Den Internationella Associationen med framgång skall kunna utöva sin verksamhet, samt tillsätta förbundets generalråd. 4. Varje kongress bestämmer tid och plats för nästa kongress sammanträden

Innan Löfven avgår på partikongressen i november är hans uppgift att få igenom höstbudgeten. Vid kongressen ska också en ny partiledare utses, ett byte som inte kommer påverka. Boka bord. För förfrågan om bord i våra restauranger kan formuläret nedan användas. För övriga förfrågningar skicka ett mail till restauranger@solvalla.se eller ring 08-627 98 60. Vi försöker svara på er förfrågan inom 24 timmar. Under helgdagar är kontoret obemannat vilket innebär att vi svarar på e-post tidigast dagen efter. Las-frågan splittrar ombud: S-kongressen måste välja väg om arbetsrätten. Stockholms partidistrikt protesterar mot las-uppgörelsen i en motion till S-kongressen. Alexander Ojanne, distriktets fackliga ledare, understryker att Socialdemokraterna måste ta egen ställning till hur framtidens arbetsrätt ska se ut Kongressen öppnar klockan 12.00 den 29 november på City Conference Centre, Folkets Hus, Stockholm. Inregistrering sker mellan klockan 09.30-11.40. Kongressen beräknas avslutas klockan 16.00 den 1 december. 2 Kongressens offentlighet Kongressen är offentlig genom att den webbsänds. Kongressen kan dock besluta att de § 22 Kongressen Mom 1 Funktion Mom 2 Ordinarie kongress uppgifter Mom 3 Extra kongress Mom 4 Kallelse Mom 5 Val av ombud Mom 6 Motioner Mom 7 planering Mom 1 Sektionernas verksamhetsområde och uppgift Mom 2 Verksamheten Mom 3 Bildande och upplösning av sektioner § 37 Valkrets Mom 1 Upprättande av valkrets. § 38 Klubb Mom 1.

Uppgift Förbundet ska på olika sätt ta tillvara medlemmarnas intresse och verka för Kongressen fattar alla beslut med en röstmajoritet, som är fler än hälften av avgivna godkända röster. Alla beslut utom vid personval fattas med öppen omröstning Inför kongressen 2020 har LOs finanskommitté haft till uppgift att utvärdera frågan om förbundens avgift till LO under den kommande kongressperioden. Under kongressperioden har LOs finanskommitté också haft i uppdrag att årligen göra en bedömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovis Valberedningen finns till för att underlätta de val som kongressen har att besluta om. De har till uppgift att förbereda val till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas och revisorer. Valberedningen väljs av kongressen och arbetar självständigt fram till nästa kongress. Tillsammans tar de fram förslag som kongressen sedan har att ta. S-kongress for dummies. 29 maj, 2015, kl. 09:23. En partiordförandes första uppgift är att kunna lyssna till rörelsen. Så sa Olof Palme i sitt avslutningsanförande på den socialdemokratiska partikongressen 4 oktober 1969. Rådet var Tage Erlanders och sammanfattar väl kärnan i socialdemokraternas organisationskultur: makten kommer. valberedningen. Kongressen utser sammankallande inom valberedningen. § 9.2 Valberedningens uppgift Valberedningens uppgift är att finna lämpliga kandidater till ordförandeposten, styrelse och revisorer. Kandidatlista ska sammanställas och skickas ut till de regionala föreningarna senast första februari samt annonseras i medlemstidningen

I stort är en beskrivning för medlemmar i ett styrande organ som väljs eller utses att representera ett helt medlemskap eller en befolkning (särskilt en stad, län, stat, provins, nation, klubb eller förening), snarare än en delmängd. I multihierarkiska organ sträcker sig sällan termen till en nivå under den högsta divisionen. En kontrast är underförstådd, med vissa valkretsar. Under själva kongressen är ombudens uppgift att diskutera och besluta i frågorna som finns i handlingarna. Ombuden blir valda för hela kongressperioden, det vill säga kommande tre år och är också med och röstar om det skulle krävas en extrastämma

Hur fungerar kongressen? Sv

 1. LOs uppgift. Landsorganisationen i Sverige, LO, är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer, förbund. LO har, såsom den gemensamma organisationen för de samverkande förbunden, till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet
 2. Tidigare rapporterade CNN om planerna med hänvisning till ett brev som sändes från kongressen till utrikesdepartementet i förra veckan. Beslutet beskrivs i brevet som en respons på personalutmaningarna för USA:s diplomatiska beskickningar i Ryssland efter de ryska personalbegränsningar som infördes 2017
 3. Kongressen är Evangeliska Frikyrkans högsta beslutande organ. Kongress ska hållas en gång vartannat år. Tid och plats för kongressen beslutas av styrelsen och ska offentliggöras senast fyra månader i förväg. Vid kongressen ska följande ärenden förekomma: 1. Val av kongressens funktionärer. 2. Föredragning av.

USA:s kongress - Wikipedi

Kongressen hölls på Conventum kongress i Örebro. Foto: Conventum Kongress Fakta om kongressen. Den 3-8 juni 2017 gick Transports kongress av stapeln. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder vart femte år. Vid kongressammanträdena bestäms vilka mål och vilken inriktning förbundet ska ha under kongressperioden Förbundsstyrelsen uppgift är att följa verksamheten och kommer på olika sätt att utvärdera arbetet men inte på det sätt som motionären föreslår. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.1. Kongressen Moment 1 Uppgift Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Den ska sammanträda vart tredje år före sista augusti. På kongressen ska följande frågor behandlas: a) b) c.

Wienkongressen - Wikipedi

§ 2 Svenska Brukshundklubbens uppgift..... 3 § 3 Medlemskap Lokalklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid fastställda mål. § 3 MEDLEMSKAP Enskild fysisk person kan bli medlem i Svenska Brukshundklubben Fysioterapeuterna Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm Besöksadress Vasagatan 48 Telefon 08-567 061 00 E-post kansli@fysioterapeuterna.se Webbadress www.fysioterapeuterna.se Bankgiro 727-1877 Stadgar och Etiska regler - gäller från 2021 Antagna av 2008 års kongress. Reviderade av kongressen 2012, 2013 och 2016 samt 2020

Rörd och stolt Löfven berömde landsmän - Nyheter (Ekot

Kongress - L

Valberedningens förslag jämte uppgift på samtliga nominerade ska bifogas kallelsen till kongressen. § 11 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av förbundets verksamhet och är mellan kongressens sammanträden förbundets högsta beslutande organ Motionsrätt har alla medlemmar och sällskap enskilt eller i grupp. Kongressen behandlar frågor om. rambudget, medlemsavgifter, handlingsprogram för kommande kongressperiod, stadgeändringar. och förbundets upplösning. Såväl kongress som förbundsfullmäktiges årssammanträde,§3:03:04, kan behandla övriga motioner

- Vår uppgift är för viktig för att harva runt kring fyra procent, säger Wissing. Partisekreteraren är hoppfull. Hon menar att engagemanget inom partiet kommer att kunna lyfta MP inför valet Valberedningen: Vi ser gärna fler nomineringar till FS. Publicerad 24 augusti 2021. Vid Journalistförbundets kongress 6-7 oktober ska en ny styrelse väljas. Och ännu är det inte för sent att tipsa valberedningen om eventuella nya kandidater. Deadline 5 september Uppgift 36 Beslutande organ 36 Årsmötet 37 Avdelningsstyrelsen 40 Klubbar 41 Avgifter 42 Anslag, avdelningsavgift 43 Räkenskaper och revision 43 Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ledamöter av kongressen är ombud utsedda av avdelningarna och för Trots att kongressen är förbundets högsta beslutande organ och endast sker vartannat år, hade endast drygt hälften av distrikten ombud på plats 2018. Genom att organisera möten och träffar regionalt, istället för en nationell konferens, hoppas förbundsstyrelsen att representanter från fler klubbar och distrikt kommer att delta

Organisation - Unizo

 1. . En polisutredare som utrett mannen har kallat honom för haveristisk
 2. SHCF Stadga antagen vid kongressen 2006-05-13 2006-05 - SH
 3. Flik 2 Val funktionärer. Flik 2. Val av kongressfunktionärer. Neuroförbundets förbundskongress 2021. Enligt stadgar för Neuroförbundet skall kongressen välja 4 rösträknare. Då kongressen 2021 är digital kommer för varje fråga alternativ för röstning att erhållas. Ombudet röstar i enlighet med de alternativ som ges

Läs gärna hjälpredan innan kongressen, och om du har tillgång till skrivare så kan det vara bra att skriva ut och ta med den i packningen till Trollhättan. Förberedelser inför kongressen Ditt distrikt har valt ombud till kongressen på sitt årsmöte, och du är ett av dem som fått äran att representera alla medlemmar i ditt distrikt En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma bland annat i en motion från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i utskott innan riksdagen fattar. Kongressen. Kongressen samlas vart tredje år och är Sveriges Psykologförbunds högsta beslutande organ. Föreningarnas uppgift är att stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, att stimulera utvecklingsarbete och bedriva information inom området. Kansli. På förbundets kansli i centrala Stockholm arbetar 22 personer Kongressen. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vart fjärde år. Förbundets lokala verksamhet är uppbyggt av 21 geografiska distrikt, vars uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser är viktiga. Varje distrikt motsvarar i princip regionernas indelning Valberedningen finns till för att underlätta de val som kongressen har att besluta om. De har till uppgift att förbereda val till S-studenters förbundsstyrelse, Libertas och revisorer. Valberedningen väljs av kongressen och arbetar självständigt fram till nästa kongress. Tillsammans tar de fram förslag som kongressen sedan har att ta.

Uppgift: Misstänkt rysk spion på USA-ambassadKongressen till NASA: Skicka en människa till Mars innanFörbundsstyrelsen – Unga Örnar

Så styrs USA: Högsta domstolen Samhällskunskap SO-rumme

uppgift om ändrad styrelse och om ändrade stadgar. Medlemsavgifter 8 § 1. Kongressen fastställer medlems-avgiften till förbundet för de fyra kommande åren. Medlemsavgift till förening och krets fastställs av föreningen respektive kretsen. Nya medlemmar betalar dock första gången endast medlemsavgift till förbundet. 2 Därför har kongressen nu antagit förslaget om den nya formen associerad medlem, för företag eller organisation som har till huvudsaklig uppgift att bygga och långsiktigt förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt, men inte har kommunalt huvudmannaskap. Förmåner och åtagande Det här vill vi. Det är våra medlemmar som bestämmer vad vi ska arbeta med, detta sker på våra kongresser. 2019 beslutade kongressen att de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi som utfärdats av Socialstyrelsen under de närmaste åren kommer vara en prioriterad uppgift för förbundet Om du som medlem är intresserad av att åka på kongressen behöver du alltså bli nominerad av din sektion och sedan bli utsedd av representantskapet. Att delta på förbundets kongress är både roligt och viktigt. Det är där vi har chansen att påverka Transportarbetareförbundet till det bättre

Så funkar kongressen Journalistförbunde

Förbundsstyrelsen består av nio ledamöter som har röstats in i styrelsen av Unga Aktiesparares högst beslutade organ kongressen. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta förvaltningsorgan och ansvarar för strategisk inriktning, övergripande mål samt uppföljning av dessa. Med andra ord ska förbundsstyrelsen verka för att förbundet långsiktigt ska utvecklas på bästa möjliga sätt Därför uppmanades kongressen vid det här tillfället att fokusera på att samtala om motionen i sig. I den föreslogs att EFKs kongress ger styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgift att teologiskt och etiskt belysa frågorna och komma med en rapport

Kommunals ordförande Annelie Nordström beviljas inteHon får tuffaste jobbet | SVT NyheterMedlem? Möjlighet finns att motionera till RFSL:s kongress

I stadgarna kan du läsa om Byggnads uppgift, organisation, förbundsstyrelsens säte, inträde, medlemsavgifter, förhöjda avgifter, avgiftsbefrielse, De antas på kongressen som genomförs vart fjärde år. Nuvarande stadgar gäller från 1 juni 2018. Granskad: 9 augusti 2019. Postadress: Byggnads 106 32 Stockholm Svenska deltagare på ESCAP kongressen i Genevé 2017. Svenska deltagare på kongressen: Fr.v. Eva Lindgren, Elisabet Wentz, Christina Svanberg, Lars Joelsson, Maria Råstam, Björn Ramel och Amelie Kjellstenius. Foto: Lars Joelsson. Europeiska föreningen för Barn och ungdomspsykiatri Framtidens Specialistläkare arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Det övergripande ansvaret för att fastställa kongressprogrammet, organisera och genomföra kongressen har organisationskommittén, som är engagerade i Region Skånes kurs- och kongressakademi SPF Seniorerna har idag 258 400 medlemmar fördelade på ca 756 föreningar och 28 distrikt i Sverige. Vid den digitala kongressen i juni omvaldes valdes Eva Eriksson till ny förbundsordförande med samma värde-grund som beslutades vid kongressen 2017 och med följande budskap: Vi värnar varje persons lika värde och rätt