Home

Situationsanpassat ledarskap förskola

Det situationsanpassade ledarskapet tror jag egentligen alla duktiga ledare använder då vi alla människor är så olika och motiveras av olika saker och kräver olika sätt att styras på. Denna ledarstil handlar ju även om att kliva ner som ledare när det är läge för det, och låta andra kliva fram för att ta över taktpinnen Ur motiveringen: Condorens förskolor har ett situationsanpassat ledarskap och använder medarbetarnas förmåga och vilja till att utveckla organisationen i enlighet med värdegrund och vision. Värdegrunden är väl inarbetad i verksamheten och består av ledorden: Självkänsla, vilja och gemenskap ha förmåga att leda på olika sätt i olika situationer - ett situationsanpassat ledarskap. Jag vill hävda barns rätt och förskolans uppdrag på ett respektfullt sätt. Det är i skarpa lägen det visar sig om vi förmår att möta föräldrar. Vi möter olika individer och olika uppfattningar som inte alltid överensstämmer med vår egen

Agilt, coachande, situationsanpassat, lean, värdebaserat och kommunikativt. Trenderna inom ledarskap skiftar snabbt. Vad innebär de olika metoderna? För vem passar de? Vilka för- och nackdelar finns? Här är de fem populäraste ledarstilarna just nu ledarskap blir synligt i vilka möjligheter varjebarn ges för att lära och utvecklas. Ett medvetet ledarskap ligger till grund för både hur verksamheten planeras, genomförs och utvärderas samt vid varje möte mellan barn och förskollärare i vardagen. Fortsatt forskning inom dett ledarstilar kallas för ett situationsanpassat ledarskap. För det andra kan man se att lärarens personliga förhållningssätt utgör en viktig del i dennes ledarskap. Nyckelord: ledarskap, ledarstilar, förskolan, skolans tidigare år, lärarens förhållningssät Ledarskap i förskolan En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av ledarskap i arbetslag och barngrupp . Title: Leadership in preschool ledarskapsstilar, kopplat till teorier är att förskollärare oftast använder sig av ett situationsanpassat ledarskap Situationsanpassat ledarskap kräver tydlighet. Inom situationsanpassat ledarskap och alla andra olika ledarstilarna krävs tydlighet. Du som ledare måste vara tydlig med ditt budskap, vad du vill uppnå och vad du förväntar dig av dina medarbetare. Det betyder också att ge kontinuerliga återkopplingar och feedback på deras prestationer

Kolsyra öl på flaska - kolsyresättning kan ske

Pedagogiskt ledarskap - ett begrepp som består och förändras. Uttrycket pedagogiskt ledarskap används idag i många sammanhang. Med dess ökade aktualitet i statliga myndighetsdokument och myndighetsutövande har det också alltmer använts och analyserats i forskning om skolans ledarskap. Den här artikeln presenterar resultat av forskning Samtliga förskollärare tror att deras sätt att leda arbetslag och barngrupp påverkar arbetet och lärandet men nämner olika skäl på vilket sätt det görs. Uppsatsens resultat utifrån de olika svaren om ledarskapsstilar, kopplat till teorier är att förskollärare oftast använder sig av ett situationsanpassat ledarskap

Ledarskap i förskolan - Ledarskap

Video: Skolans styrning och ledning Chef & Ledarska

Situationsanpassat ledarskap och vad det betyder

 1. Här är skapandet av en tillitsfull relation nyckeln in till ett framgångsrikt ledarskap, skriver Hirsh. Det är i relationen som vi synliggör och bekräftar varandra. Det går inte att frikoppla detta från undervisningen. Enligt Hirsh kan de skickliga lärarnas klassrumsledarskap förstås som ett relationellt ledarskap
 2. Vi arbetar med Ken Blanchards modell för situationsanpassat ledarskap. Du får verktyg och nycklar för att kunna identifiera dina medarbetares behov och anpassa ditt eget ledarskap därefter. Den här dagen är för dig som är chef eller ledare och kommer att inspirera ditt ledarskap till att ytterligare kunna stärka och utveckla dina medarbetare
 3. Vad kännetecknar ledarskapet i förskolan •Ledarskapet har varit mer inriktat på -Demokrati och rättvisa än mot -Kunskaper och färdigheter •Från föreståndare till rektor -Leda en likvärdig förskola (förebild) -Leda en förskola i välfärdens tjänst (facilitator) -Leda en förskola i ett utbildningssystem (rationell
 4. Ledarskap i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av ledarskap i arbetslag och barngrupp . kopplat till teorier är att förskollärare oftast använder sig av ett situationsanpassat ledarskap.The aim of this study is to investigate how professional preschool teachers perceive their leadership in preschool
 5. relationsinriktat ledarskap samt situationsanpassat ledarskap) för att få svar på sina frågor (Maltén, 1997, s. 167). Dessa ledarskap behandlas i korta drag i nästföljande stycken. I det funktionella ledarskapet, även kallat det dynamiska ledarskapet, kan man urskilj

Prisad förskola bra för både barnen och personalen

Ledarskap i förskolan : En observationsstudie om vilka ledarskapsstilar som förekommer i samlingar på en förskola. vilket kan bero på att ett situationsanpassat ledarskap behövs för att bedriva en samling för att tillgodose positiva effekter på barns utveckling i sociala och emotionella färdigheter • Situationsanpassat ledarskap • Organisation och struktur • Bemötande Målgrupp. Rektorer och biträdande rektorer inom förskola och skola. Kursmål. Ge rektorn ökande kunskaper inom sin yrkesroll som rektor inom I Ur och Skur. Förkunskaper Ledarskap i förskolan En observationsstudie om vilka ledarskapsstilar som förekommer i samlingar på en förskola. Angelina Östergård Handledare: Ingrid Olsson att ett situationsanpassat ledarskap behövs för att bedriva en samling för att tillgodos Situationsanpassat ledarskap är en av de mer kända ledarskapsmodellerna och teorierna som finns. Det beror nog på att modellen är intuitiv och rättfram, men den saknar inte kritik. Exempelvis beskrivs bara möten mellan två individer, som vi berörde i inledningen, och ledarens möte med grupper hanteras inte alls

Situationsanpassat ledarskap Den situationsanpassade ledarskapsmodellen Observationer . INNEHÅLLSFÖRTECKNING ledarskap och det är något som flera forskare tar upp som en förutsättning för att lyckas som tillgång till skolor och utbildning. Under renässansen och barocken blev den klassisk Begreppet ledarskap finns inte specifikt med i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, däremot står det: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, 2010, s.5) I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och so

2.5.2 Situationsanpassat ledarskap..9 2.6 Reflektionens betydelse i förskollärarens ledarskapet i förskolan, vidare vilka strategier de har för att skapa bra relationer till sina kollegor och barnen för att utveckla ledarskapet. 1 respondenterna ser en förskollärares ledarskap i sin helhet som en förutsättning för barns lärande och utveckling i förskolan. Vidare trycker respondenterna att det finns olika ut förståelse för ledarskap och hur de olika delarna i ledarskapet kan användas medvetet i arbetet med barn och kollegor Situationsanpassat ledarskap är en teori skapad av Paul Hersey och Ken Blanchard på 60-talet som menar att ledare ska kunna anpassa sina ledarstilar baserat på vilken situation de befinner sig i och vilka människor de möter. En ledare ska kunna läsa av situationen och människorna med hjälp av sin egen kunskap och leda gruppen framåt. Situationsanpassat ledarskap. Bakgrund: Kom redan i slutet av 60-talet, rönte stort intresse på 80-talet och har nu fått en revival. Vad går det ut på? Ledaren anpassar och växlar snabbt sin ledarskapsstil till olika situationer och personer, precis som namnet antyder Ett situationsanpassat ledarskap med andra ord. Som framgångsfaktorer på skolor som lyckas nämns följande: 1. Ett aktivt och kontinuerligt arbete med skolans uppdrag och värdegrund. 2. Stark fokusering av elevernas individu ella behov och förutsättningar och deras arbete och motivation. 3. Stark resultatorientering

Planering moment 1: Ledarskapsteorier. I det här avsnittet går vi igenom: • varför ledarskap behövs • hur det brukar definieras • hur ledarskap skiljer sig från chefskap • hur själva uppgiften påverkar ledarskapet • frågan om speciella egenskaper hos ledare • hur ledarskapet uppträder i ett mellanrum • hur ledarskapet. Om ledarskap i förskolan - en erfaren förskollärares berättelse Engelsk titel About leadership in preschool - an experienced preschool teacher's story Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om en rutinerad och erfaren förskollärares pedagogiska ledarskap i arbetet med barn i förskolan. De central

Snösätra Förskolo

Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 7 000 medarbetare. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag som ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg

5 heta ledarstilar Kolleg

situationsanpassat lärande. 4 februari, 2016. 21st Century Skills BETT chef digitalisering elev fotboll fritids förskola förälder förändringsledning glitter handledning ikt kajak kollegial kommunikation ledarskap lära lärande läsa matematik modig mtb möte njutning NO Norrtälje nyfiken paddling politik rektor. Ledarskap - fem olika skolor. 28 söndag Okt 2012. Posted by kentlundgren in ledarskap. ≈ Lämna en kommentar. situationsanpassat ledarskap, där upphovsmännen tänkte sig att ledaren skulle växla mellan uppgiftsorienterad och personorientering beroende på hur mogen medarbetarna är Ledarskap i förhållande till barn KURS: Examensarbete för förskollärare, Studiens resultat visade även att förskollärarens ledarskap är situationsanpassat samt kräver olika strategier beroende på situation. I läroplanen för förskolan beskrevs att förskolan skall ge varje barn förutsättningar till att bl FÖRSKOLOR. Personal som jobbar i förskoleverksamhet behöver precis som andra grupper bli en sammansvetsad grupp som delar både barnsyn och värderingar. Oro och stök kan hanteras med hårdare tag och disciplinära åtgärder eller med ett respektfullt och situationsanpassat ledarskap som går i linje med läroplanens grundsyn

2.2.3 Situationsanpassat ledarskap 5 2.3 Lärarens kompetenser 6 2.3.1 Relationell kompetens 7 2.4 Ledaregenskaper 7 2.5 Ledarstrategier 8 2.6 Klassrumsklimat 8 skolor i syfte att undersöka om undervisningen på dessa skolor är utformad så att alla eleve Ledarskap; En bra ledare anpassar sin ledarskapsstil efter situationen. I vissa fall kräver situationen en stark och bestämd ledare, i andra fall kan allt som behövs vara några uppmuntrande ord. Den stereotypiskt auktoritära ledarstilen är nödvändig ibland, men för att skapa ett lyckat långsiktigt ledarskap krävs det att du kan anpassa dig och anta olika roller om situationen så. Situationsanpassat ledarskap. Observationskompetens Kunskap om den lärarutbildning som studenten går. Bra övergripande insikt om den egna skolans styrkor och svagheter samt vad som är unikt på den egna skolan och hur denna kan skilja sig ifrån andra skolor, så att studenten får en bredare inblick i skolvardagen situationsanpassat ledarskap, vilket innebär att läraren leder gruppen och individen som hen anser vara bäst för just den situationen och tillfället. För fortsatt forskning inom området ledarskap kunde det vara intressant att skugga lärare under en längre period för att ta reda på hur ledarskapet tar form i klassen

Vad innebär hållbart ledarskap? Vi har i vårt forskningsprojekt definierat det som ledarens egen hållbarhet, det vill säga att ha förutsättningar ork och viljan att ha en ledarroll. Tidigare har det ofta definierats som ett ledarskap som gör att medarbetarna mår bra och presterar bra Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon. Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt ledarskap. Nedan följer förtydliganden och ställningstaganden Pedagogiskt ledarskap. Här kommer vi att kontinuerligt lägga upp stödmaterial/dokument som stödjer rektors/förskoelchefs pedagogiska ledarskap. Rektorer Förskolechefer. Bedömning av skolans kvalité. Observationsmall i Kunskapssyn Bedömningsmatris förskolan kvalite. Uppföljning av lektion Observationsmall verksamhetsbesök LEDARSKAP PEDAGOGERNAS LEDARSKAP I ARBETET MED BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE MADELEN HJÄLM OCH SOFIA ANDVRET Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik 3.4.1 Det goda pedagogiska ledarskapet i förskolan.. 7 3.4.2 Ansvar och uppdrag. Inledningen följdes av föreläsningar och seminarier som på ett eller annat sätt hade fokus på ledarskap i en föränderlig värld. tala begripligt och arbeta situationsanpassat, är erfarenheter från förskolan som är nyttiga även idag i hennes jobb

Situationsanpassat ledarskap - Därför fungerar det bra

Ditt ledarskap är situationsanpassat och du kan anpassa ditt sätt att förklara beroende på vem du möter. I din här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag ur belastningsregistret. Välkommen att söka tjänsten och bli en del av oss på Rösegårds förskola Just nu skall ledarskapet vara kommunikativt, situationsanpassat, effektivt och modigt. Ledarskapsteori 1 - Det kommunikativa ledarskapet En definition på det kommunikativa ledarskapet är En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande Program: Förskollärarprogrammet Svensk titel: Pedagogiskt ledarskap under förstoringsglaset - en kvalitativ undersökning om det pedagogiska ledarskapet i förskolan. Engelsk titel: Pedagogical leadership under the magnifying glass - a qualitative study of pedagogical leadership in preschool Utgivningsår: 2018 Författare: Emmy Thorstensson. 2. Ramprogrammet - Så vill vi ha förskolan! Vid planering av förskolor är det viktigt att våga tänka nytt och samtidigt ska allt vara väl genomtänkt. Om-, till- och nybyggnader ska omfatta förskolans totala miljö - både den inre och yttre miljön, det vill säga även inredning, möblering och lekytor

Pedagogiskt ledarskap - ett begrepp som består och

Ledarskap i förskolan är sällan på agendan. förskolan är idag en betydelsefull organisation där en stor del av vår utveckling grundas. ett väl fungerande ledarskap i förskolan främjar barnets utveckling på bästa sätt. och skapar trygga och harmoniska individer. vi börjar i förskolan skapa oss medvetenhet om oss själva och vår Situationsanpassat ledarskap Situationsanpassat ledarskap - En teori som har sin tonvikt på hur ledare tillsammans med medarbetare kan leda och motivera, vilken presenterades första gången i slutet av 1960-talet av författarna Paul Hersey och Ken Blanchard. Centralt för teorin är att ledare inte kan hålla fast vid en ledarstil Denna ledare ger gruppen total frihet att sköta sig själva. I ett sådant ledarskap får de anställda sätta sina egna mål och verktyg, och själva se till att dessa blir uppnådda. Denna typ av ledare ser sin roll som en hjälpande hand till de anställda genom att ge dem information och agera som en mellanlänk och kontakt Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 305 sidor : ISBN: 9789147128365 Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album. Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder Diskrimineringsombudsmannen : Obligatorisk. Diskriminering inom utbildningsområde Stadions förskolor Tjänsteutlåtande Dnr: 2016-669-1.1. Sid 1 (41) 2017-01-12 Stadions förskolor Starrängsringen 1 11550, Stockholm 08 -664 61 08 Jag strävar efter ett situationsanpassat ledarskap och utmanar mig ständigt för att hitta nya vägar där såväl mål som situation styr mitt val av handlande

Ledarskap i förskolan : En kvalitativ studie om

 1. Annat. Situationsanpassat ledarskap - en studie om vad i situationen som påverkar ledarskapets utformning
 2. Förskole-/ramprogram vid ny-, om- och till byggnad av förskola Detta dokument har tillkommit för att vara ett stöd i de förskolebyggen som Botkyrka kommun har framför sig. Inledningsvis beskrivs ramprogrammets syfte och fokus, samt vad förskolans styrdokument säger om förskolans lo-kaler
 3. kommunens skolor (Skolverket, 2011). Gunnar Berg (2011) beskriver uppdraget för rektorer som ett resultat- och verksamhetsuppdrag där det är viktigt för rektorn att kombinera chefskapet när det gäller resultatansvaret, styrning av och i skolan, och ledarskapet vad gäller verksamhetsansvaret, ledning av och i skolan
 4. Som ledare kan du hjälpa dina medarbetare att nå det fjärde steget, som kännetecknas av hög kompetens och högt engagemang. 3. Det kan tyckas vara evident att det handlar om att leda och skapa struktur, och så är det nog. Bra Ledarskap: Hur är en bra chef & ledare. Ledarskap i förskolan är sällan på agendan
 5. Ledarskapet kräver också ramar och strukturer i den organisation eller kontext du är verksam. Chefens balansbräda. I ditt chefs- och ledarskap ingår alltså att hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning. Dina egna och gruppens behov kommer att variera
 6. Som ledare för förskolan är din uppgift att fokusera på kundens situation, på processer, roller, kompetens, Situationsanpassat ledarskap, resultatenhetschef, coachande ledarskap, ledarskap by walking around m.fl. Varje ny beskrivning fokuserar någon viktig del av ledarskapet. Reflektera inåt och agera utåt

Uppsatser.se: SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP LÄRAR

Logga in. böcker. Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen. Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst Förskolans ledningsorganisation är ny sedan januari 2019 och du har därmed möjlighet att tillsammans med ditt ledningsteam leda förskolor för varje barns utveckling och lärande. ha god självinsikt och arbeta utifrån ett situationsanpassat ledarskap. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet,.

Ledarskap ur två perspektiv Leadership from two perspective

Motiverande samtal. Denna fördjupningsutbildning riktar sig till dig som gått minst en 2-dagars grundutbildning i MI och som vill utvecklas vidare. Målet är att behålla och fördjupa kunskaperna och färdigheterna i MI. Enligt forskning vidmakthålls MI-färdigheterna genom kontinuerlig träning, påfyllnad och feedback Grundläggande projektledarutbildning. - en utbildning anpassad för dig i offentlig verksamhet. Stefan Nordmark. I motsats till många andra näringslivsinriktade projektledarutbildningar - som dessutom är mer än dubbelt så dyra - så har utbildarna från Good Decision lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor Att de tyckte om sin förskola var lätt att märka, men för att vara helt uppriktig så visste jag väldigt lite om vad de gjorde om dagarna. Jo, jag visste när de skulle gå på utflykt, för då skulle de ha matsäck i ryggan, men det var lite knepigt att få dem att berätta om vad de har varit med om när de var så där 3-4 år Att leda situationsanpassat och i flow. Detta är fundamentet i ledarskap. Det är också grunden i ett professionellt och hållbart bemötande för goda affärer. Lyckohällans Förskola . Totalt omvälvande! Jag står stadigare i mig själv. Jag är tydligare och mer kommunikativ Start studying Ledarskap K1. Vad är ledarskap. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Ledarstilar - Vilka olika typer av ledarstilar finns det

Sedan 2007 har Göran stöttat förskolor och skolor med att utveckla tillit i grupper. Han menar att vi som pedagoger behöver utveckla en grupputvecklingskompetens. Göran föreläser om hur oro och stök kan hanteras med ett respektfullt och situationsanpassat ledarskap som går i linje med läroplanens grundsyn Kursen diplomerad projektledare är för dig som vill arbeta som projektledare, eller som redan gör det och vill fördjupa dina kunskaper, eller för dig som ska arbeta i projekt som projektdeltagare, eller för dig som söker arbete där projektkunskap är obligatoriskt eller meriterande. Möjlig karrirätrappa för projektledare. Bildspel från Johns studiedagar om ledarskap i klassrummet. förskolan) • SIQ kvalitetspris till bästa skola Spelregler efter mognad • Situationsanpassat ledarskap.

Ledarskapsteorier - YouTub

 1. Projektledning: Allt för dig som Projektledare 2021 [över 250 artiklar] Vad är. Projektledning? Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar implementeras effektivt inom ramen för projektet
 2. FIRO, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation, är en relationsteori som togs fram 1958 av den amerikanske psykologen Will Schutz. FIRO modellen används som ett verktyg för att få grupper att kommunicera på ett bättre och mer effektivt sätt. Med hjälp av FIRO-modellen kan du exempelvis se vilket typ av ledarskap som behövs.
 3. Kollegialt lärande och ledarskap Hur kan vi utveckla det förbättringsarbete som präglas av delaktighet och stimulerar samarbete mellan enskilda lärare och arbetslag? Rektor är den uttalade ledaren och behöver skapa den kedja där alla delar i skolan samspelar med varandra, skapa den kultur med normer och värderingar som inspirerar till en vilja att utveckla den egna kompetensen
 4. Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, normer, grupptryck, lärarens ledarskap, social identitet, prosociala beteenden, konflikter och mobbning. I denna tredje upplaga har i synnerhet.

I mångt och mycket är en auktoritär ledarstil motsatsen till en demokratisk dito. Den auktoritära ledarstilen bygger på att ledaren bestämmer vad som ska ske, vilka beslut som fattas och dylikt. En person tar besluten och det ges inget utrymme för diskussioner. En viktig åtskiljnad är också orden auktoritär och auktoritet. Dessa. ledarskap för underpresterande skolor i missgynnade stadsmiljöer, ii) långvarigt framgångsrika. ledare, iii) 2009), ofta genom situationsanpassat lärande (Wenger, 1998) Dahlkwist, Matts Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning. Första upplagan : Stockholm : Liber, [2019] - 305 sido Ledarskap i butik ger en struktur för dina utmaningar genomatt dela in butiksledarens många kompetensområden i tre olika roller: ledaren, affärsstrategen och arbetsgivaren. Inom varje roll krävs en rad kunskaper som behandlas i bokens kapitel. Relevant teori varvas med handfasta råd, tips och exempel. Ledarskap i butik vänder sig till.

Släpp loss de äldre: Svedberg och ledarskapsteorie

Furuhöjdens förskola har tre avdelningar och jobbar åldersuppdelat 1-3 och 3-5 år. Förskolan ligger i ett villaområde i Fullersta. Furuhöjden hör till Fullersta förskoleområde, som består av fem förskolor där även Fullersta, Fridhem, Örtagården och Fölet ingår Agile Project Manager ger dig en gedigen kompetensbas inom agil- och plandriven projektledning. Du lär dig att planera och leda projektet med kundens mål som ledstjärna. Du får lära dig hur team fungerar samt vilken sorts ledarskap du ska tillämpa i olika situationer Ledarskap ne. Ledarskap innebär det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag (NE).Det handlar om att motivera människor och att få alla medarbetare inom organisationen att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot ett gemensamt mål 2.1 Ledarskap Enligt Nationalencyklopedin [NE] (2017) kan ledarskap förklaras på en.

Relationellt ledarskap i klassrummet Pedagog Värmlan

 1. Elenco di libri, articoli, tesi sul tema Ledarskap i förskolan. Pubblicazioni accademiche ad aggiungere alla bibliografia con il testo completo in pdf e letteratura selezionata
 2. Byggstenar Situationsanpassat ledarska
 3. Ledarskap i förskolan : En observationsstudie om vilka
 4. Rektorsutbildnin
 5. Situationsanpassat Ledarskap: Hur du blir en bra ledare 202
 6. Pedagogisk planering i Skolbanken: Planering moment 1