Home

Likmätigt

likhets-punkt SAO

= Att jag under denna dag antagit min Son Johan Carl Fredrik Bohnstedt till Bolagsman uti den hittils af mig allena idkade Handelsrörelse, och att denna sålunda af oss gemensamt under oförändrad firma af Carl Fredrik Bohnstedt Junior forsättes, får jag härmed, Författningarne likmätigt tillkännnagifva. Stockholm den 1 Januari 1836 -TIDNING. [jfr ä. t. postzeitung] om (l. i l. ss. namn på) den i Sthm med vissa avbrott (o. med något växlande titel; jfr -tidender) sedan 1645 utkommande officiella tidning drag likmätigt, på avdelningarna för politik och, i viss mån, kultur i DN. Som goda exempel kan man nämna två avsnitt i Hadenius' bok: Spor­ ten i centrum (s. 198—212) och Samverkan och samhörighet (s. 220-226). I det sistnämnda avsnittet beskriver Hadenius med hjälp av de gamla läggen hur DN på 1930 An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Stackars komministern i Tanum frågar till synes indignerad om frågan ska behöva ställas 2017. Men det ska den av det enkla skälet att Bohusläningen vill åsiktsregistrera prästerskapet för det är juli månad och sinte så mycket att skriva om i tidningen. Går det bra kan det hela kunna dirigeras till en opinionsstorm

svenska.s

 1. LIBRIS titelinformation: Wi, Carl Gyllenstierna, Kongl. Maj:ts och Sweriges Rikes Råd, Præsident uti den Kongl. Swea Hoff-Rätt så och Vice-Præsident, Hoff-Rätts-Råd, lagman och samteliga närwarande Assesores, hälse om wid twistige Husesyner, öfwer Prästebords bygnad, likmätigt Kongl. Maj:ts bref til alla Landshöfdingar, daterat den 11
 2. tåg-mil - SAOB. Publicerad 2010 Lämna synpunkter: TÅG tå 4 g, sbst. 4, n.; best -et; pl. =
 3. Read the full text of Kungl. Svenska Vetenskapsakademien - Personförteckningar 1739-1915 by Erik Wilhelm Dahlgren in Swedish on our site, free
 4. Äldre inlägg (arkiv) till 2004-02-29. (Detta och nästa inlägg är hitflyttade från Socknar: Loshult..) Nils Månsson bekände sig hava anammat och uppburit av sin kära svärfader Niklas Bengtsson i Lönsboda all hans hustrus tillfallna möderne arvegods, som hennes fader under värjomål hade haft. Tackandes honom för tryggt gott och.

519 (Svenska folkets underbara öden / V

Braskens brev, reformationen. Reformationen handlar ju om att man byter kristen lära, man går från att vara katolik till att vara protestant. Det brukar skrivas att då biskop Brask i Linköping likmätigt avtalet med gutarna skulle visitera på ön, så kom han hit och fann till sin förargelse att reformationen redan var genomförd; kanske. Bönan som tog svenskarna med storm. Det var Karl XII och hans karoliner som lade grunden till den svenska kaffekulturen. De hade fått smak på kaffe under vistelsen i Turkiet efter slaget vid Narva. En turkisk kaffekokare följde med hem till Sverige 1715. Kaffet blev snabbt en populär dryck bland adeln och borgerskap Likmätigt 5 kap 5§ R B var där detta utslag underställda kunglig majts av rikets hovrätts även Skånes och Blekinge prövning där Olaus Svensson skall i Länshäktet avbida. År och dagar som ofvan. På Häradsrättens vägnar. Rannsakningprotokoll Kommentera 12 februari 1864 SALPETERSJUDERIET OCH SALPETERSJUDARNA. Publicerad av Tranemo, 20 november, 2007. Författare: Olof Langlet. Artikel ur Från Borås och de Sju häraderna - 1974-75. Årg.29. Sid.19-56. Kulturhistoriska Föreningen. Redaktör: Hans Kruse. Återges med tillstånd av föreningens ordf. Lennart Wasling 2006

Sölferarm (Wädurhorn) The name Wädurhorn means the horns of a ram. Here is a picture of the coat of arms of the noble family Wädurhorn, probably with no known male descendents living long after 1638. However the Wädurhorn name has been used also by another family, who later had the noble name Sölfverarm Olof Westman påminner att både Nyåker och Angnäs äro Crono, samt anhåller att denna tvist kunde genom Härads Syn rättad och avgjord bliva, vilket likmätigt 26 Capitlet Byggninga Balken ll. beviljades AGN1723,22/2,§9: Olof Olofsson och Erich Erichson ( Erik Eriksson)i Orrböle, Pär Matzon ( Per Mattsson ) och Johan Andersson i Nyåker, Mårten Johansson, Erich Erichsson och Mårten. Som jag skrev i mitt förra inlägg så förekommer såväl namnen Gregorius som Gregorius Persian i kyrkböcker och mantalslängder från de uppländska församlingarna Tuna och Skäfthammar i början av 1600-talet. Vid ett tillfälle nämns dock också en Gregorius Kock som dopvittne vid Gimo bruk i just Skäfthammar. Huruvida denne Gregorius Kock är identisk med farfar Courtyard Speech. The Courtyard Speech ( Swedish: Borggårdstalet) was a speech written by conservative explorer Sven Hedin and Swedish Army lieutenant Carl Bennedich, delivered by King Gustaf V of Sweden to the participants of the Peasant armament support march ( Swedish: Bondetåget) at the courtyard of the Royal Palace in Stockholm. The. The Swedish act was adopted during King Adolf Fredrik (who ruled 1751-1771) and it is unique for its time, not only for press freedom but also for the clear aspiration for openness and transparency that pervades it, sometimes almost in poetic terms. Unfortunately, Swedish legislation soon took several steps backward

pligt likmätigt, ansett sig icke kunna undgå att anmäla förhållandet till den åtgärd, jag i anledning deraf funne skäligt vidtaga. Det borde nem­ ligen icke kunna uppstå något tvifvel derom, att ju Magistraten genom att förordna om det nya valets förrättande först den 10 Januari i hö Synonymer är ord med liknande betydelser som kan agera utbytesord till varandra. En skrift blir så mycket enklare att läsa och dessutom vackrare om man inte hela tiden upprepar samma ord. Det är där synonymer eller utbyetsord kommer in i matchen Tidningsartiklar. Midsommar. Midsommardagen war här mycket regnig, hwilket lade hinder i wägen för de wanliga förnöjelserne i den fria naturen på denna dag. Man fick i stället roa sig i hus. Särskildt må det nämnas, att en af stadens bättre lottade och gästfriaste medlemmar, som på denna dag firade en fest i sitt eget hus, dit han. Exempelmeningar är en tjänst som ger dig exempel på hur du kan använda ett ord. Vi hjälper dig även få reda på vad det betyder, synonymer, böjningar på ordet samt engelska översättningar

Så skal Ridderskapet och Adelen jemwäl fritt stå, at sända sina båtar uti Lax- Strömmings- och andra fisken, Städernes enskylta fiskelägen undantagne, at fiska och byta sig fisk til mot egen afwel, til deras egna husbehof, likmätigt hwars och ens orts hamnordning; Men derunder skal icke wara tillåtit, at taga annars mans Spannemål. Förordningarna likmätigt har man dock annonserat ut den lediga tjänsten i Inrikes Tidningar, men ingen konkurrent har ansett det mödan värt att anmäla sig. Avslutningsvis ett citat ur sockenstämmoprotokollet 29/9 1805, då man ska utse vaccinatör för första gången

K Hjalmar L Hammarskjöld - Svenskt Biografiskt Lexiko

RECENSION. Kommunismen är en parentes i den ryska historien. Det är utgångspunkten för Per-Arne Bodin i essäsamlingen Historien och evigheten. Essäer om Ryssland. Han sätter både den ryska ortodoxin och den ryska modernismen i kontrast till stalinismen, med dess brist på moraliska värden. Detta understatement beträffande ett av de mörkaste kapitlen i Eur.. Sid. 15) lag om ändrad lydelse af 4, 5, 10 och 12 §§ i lagen den 26 maj 1899. angående förändring af tomts område..... 89_ 16) lag, innefattande vissa bestämmelser angående tomtbildning å område 26 S. DE MARÉ. samt till därvid uppkommande ömtåliga frågor och pliktkolli sioner voro, hans natur likmätigt, föremål för hans oavlåtliga intresse. Advokatsamfundets inflytande utåt, vilket vid tiden för Mannheimers val till ordförande torde ha befordrats av den omständigheten, att både regeringens chef och justitie ministern tillhörde advokatståndet, blev alltmera verksamt i. • Inventering av Lundby kyrka 1830, likmätigt Kunglig Majestäts nådiga förordning • Fotografier, ritningar och skrivelser • Ihrfors, Eric: Westmannia sacra, handskrift färdigställd 1899-1902, baserad på församlingsarkivens handlingar från äldsta tid fram till omkring 1900 Västmanlands läns museums arkiv (VLM) sökte han, sin natur likmätigt, i form av mycket välskrivna PM systematisera den utrikespolitik, som fördes av Söderblom och Giinther. Det var ingen lätt sak eftersom Söderbloms politik fördes så att säga från timme till timme och Giinthers, om man vill vara hövlig, från månad till månad. Någon egentlig glädje av att ha satt de

Äldre inlägg (arkiv) till 30 oktober, 2010 Anbytarforu

förordning likmätigt slutit: att Sacellanus skulle åhrl. bekomma 2 fr ren säd av var hel och halv gård, Klockaren 3 kappor och Kyrkioväcktaren en kappe eller någon annan gåva, men mindre hemman mindre giva, skulle samtel emottagas och hållas efter Kongl XII Ä:B: likmätigt Häradsrätten fant för godt at bifalla, och bör wid förrättningen enligit Lag förfaras. klo helmikuuta 20, 2015 Ei kommentteja: Kohteen lähettäminen sähköpostitse Bloggaa tästä! Jaa Twitteriin Jaa Facebookiin Jaa Pinterestiin. Tunnisteet: käräjät natur likmätigt, verkat i tysthet. Gravör Gustaf on födde i Kohlstad, Styrestad ock.en, i närheten av Norrköping, den 29 okt. 1872. Förlorade in hör el å ent om vid 11 a 12 års ålder och kom år 1885 till Manilla; båda Manillaåren var han plaoerad i 7 : e klassen. Ma vänner sin plikt likmätigt ansluta sig till densamma, torde bli af öfverväldigande verkan och öfva ett oemotståndligt, välsig- nelserikt inflytande på kongressens för hela människosläktet och för alla tider så djupt betydelsefulla förhandlingar. Krig är hat och mord, ångest och död, lögn och falskhet, kriget hånar den gudom Som många barn av den fattigare klassen företar sig att under lättjefullt kringstrykande, i husen och på gatorna besvära allmänheten med bettlande, samt detta för både barnen och samhället i övrigt så menliga oskick, ehuru allmänt överklagat, icke desto mindre uppmuntras och underhålles därigenom att barmhärtigheten med vanlig godtrogenhet och förlåtlig okunnighet om.

1731 Johan Henrik Frisenhei

 1. Ort: Göteborg Handlanden Johan Reinhold Brattberg erhöll den 20 juli 1819 tillstånd av hallrätten att tillverka snus i Göteborg. 1820 ingick från Johan Brattberg och handlanden Erik Gustaf Lindström en skrivelse till magistraten: Att undertecknade denna dag ingått bolagshandel få vi härigenom, författningarna likmätigt, högädle magistraten tillkännagiva, samt att herr M.
 2. hade visserligen varit ifrågasatt likmätigt kgl. resolut. 2 okt. 1675, men först efter tvenne särskilda förordningar af 5 jan. 1696 och 12 dec. 1699 kom den till stånd år 1700. Mot slutet af samma århundrade anlades i fjällbygden flera för lapparnas räkning afsedda kapell. Det enligt lappmarksdirektionens medgifvande 26 apr. 1783 bildad
 3. Varemot å svarande sidan uti rättvist övervägande kommer, att bemälte 1/4dels skattejord käranden söker i börd lösa, efter eget vidgående befinnes varit kärandens faders herr kapten Ljungmans avlinge jord han sig själv tillhandlat av en oskyld ätt, för egen sammanbrackte penningar, vilken han sedermera likmätigt upprättat.
 4. eras skulle. [s. 145] 6. At söndags eftermiddagen wäl och gudel. anwändas måtte, fördhenskul ock at afböja sabbathens ohelgande

Erinringar till förestående artikel. I mitt arbete Konkurs- och ackordslagarna har jag i fråga om verkan av sökandes utevaro vid underrätts prövning av dit hänskjuten konkursansökning uttalat den åsikten, att sökandens utevaro på grund av allmänna rättsregler normalt bör hava till påföljd, att konkursansökningen såsom icke fullföljd varder avskriven Länk. wikipedia. 19140206 - Gustav V: Borggårdstalet. Hölls den 6 februari 1914. I redlige män af Sveriges bondestam! Jag bringar Eder af hjertat Mitt kungliga tack för att I från allt Sveriges rike undan hvardagslifvets id och äflan till fosterlandets välfärd i dag stämt möte inför Mig på Stockholms slott. Jag tackar äfven alla.

Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-11 - Wikisourc

Post- och Inrikes Tidningar 1836-01-14 - Wikisourc

Rökpipor till salu. Christoffer Columbus stötte redan på sin första resa till Amerika på piprökande indianer. Under 1500-talet spred sig sedan bruket att röka torkad tobak i pipa över den europeiska kontinenten. Vid den här tiden var det vanligast att röka kritpipa, men det fanns även pipor av metall med skaft av ben Själens promenadkäpp Steffo Törnquist Vi kan erbjuda pipor. May:tz förordning likmätigt, at så wida Ulbohm edictaliter och behörigt wis är citerad worden, efter man intet fått weta hwarest han sig uppehåller, sluta i saken), 144, 148 (12.3.1698, Resolutionen emällan postmästare änckan h. Maria Beckia och Joh En français. Freds-Fördrag emellan Sverige och Ryssland i Åbo den 7 Augusti 1743. Thet vare härmed vitterligit och kunnogt, at som hans Kongelige Majestät then Durchlauchtigste, Stormäktigste Konung och Herre, Herr FRIEDRICH then Förste, Sveriges, Göthes och Wendes Konung etc. etc. etc. Landt-Grefve til Hessen, Förste til Hirschfeldt, Grefve til Catzen-Ellenbogen, Dietz, Ziegenhayn.

Min plikt likmätigt hälsar jag välkommen till vårt gemensamma arbete under 1974. Jag vänder mig särskilt till alla er som för första gången tar plats i vår kamratkrets. Större delen tillhör en ny generation. Följaktligen spanar vi äldre hos er efter en frisk livssyn med nya värderingar ning likmätigt, alltmera och snart kvarlefver endast ett fåtal af dem, som kunna räknas dit. Den 4 Jan. stupade för liemannens hugg en af stadens äldste innevånare och desslikes en af de mest kända, förre hotellegaren L. P. Haglund. Med seg motståndskraft hade han betvin gat ålderns försök att göra honom sig underdånig, tack vare. På grund av vad som förefallit, blev nu den edsvägrande studenten stadgarna likmätigt satt under en särskild sponsion, en kategori, till vilken annars endast de mindre stadgarna hänfördes. Sponsoren fick dock ej mycket besvär. Efter det den unge edsvägraren utmärkt sig under hela sin akademitid, är han nu en rikets storman Så till Hägerströms version av marxismens bas och överbyggnad: Den personliga värdighetens rättsidé är liksom alla idéer om en inre rätt endast en duk, som mänskliga intressen spänner över sig och som bildar sig efter dessa som kläderna efter kroppen

Kanske kan han sin plikt likmätigt inte annat göra; en anmälan måste ju behandlas. Åklagarkammarens pressmeddelande finns hursomhelst att läsa här, där du även kan ladda ned hans själva beslut. Som jag skrev i min bloggning som jag hänvisade till ovan (från den 17 november 2013): Syrien brinner h.ögre utrustning likmätigt tillkom det f öljaktligen honom att handhava de högre tingen och bestämma varldsliisto- iiens riktning. Häremot invande kvin- nan - slagfärdig som alltid, och med en logik, som mannen skadeglad skyn- dade att anteckna - att vad intelligen- sen beträffar fanns det lika mång

Men det likmätigt: Nog måste det vara tillåtet att ifrågasätta en existerande regel, de är väl knappast huggna i sten? Det är väl så reglerna utvecklas - vore reglerna färdigbestämda för all framtid fanns det ju inte mycket att diskutera om Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Människan ligger i sin cell eller djupfryst i sin likkista alltmedan föroreningar sipprar fram ur stora rör.; Tänk dig att jag än så länge är den enda i Sverige som har en likkista i skyltfönstret.; Jag såg den som en likkista i vilken han begravde verkligheten levande för att vid. som skall sin rang likmätigt gå före en äldre, ej negligerar detta eller inte observerar, om den äldre och lägre i rang går före! Hur presenteras man? Presenterar en mellanhand två personer, säger han: »Kan jag få föreställa (eller presentera) kamrer Y. för fru L.», eller »Kan jag f lag likmätigt giör och låter; som betygas Örebro den 30 aug 1753. Sven Billgren Undrar Annika. Loggat 2013-10-22, 14:28. Svar #1.

Referenser - journals

 1. är likmätigt Kongl. Förordningarne, och der han swek dermed be-finner, sådant hos Bergs-Fogden angifwa: At på kallelse af någon Bruks-ägare eller Smed, til rättelse wid olyckelig Smides-gång, sig genast infinna, och sådant förbättra: At gå Bergmästaren med hörsamhet tilhanda, samt utan hinder wärkställa de befallningar
 2. Jakob P. De la Gardie Född: 1583-06-20 - Estland Död: 1652-08-12 - Stockholms stad, Stockholms län Riksråd, Militär Band 10 (1931), sida 634. Meriter. 3. Jakob Pontusson De la Gardie, den föregåendes broder, greve till Läckö, friherre till Ekholmen, herre till talrika egendomar i olika delar av riket (se nedan), f. 20 juni 1583 i Reval, d 12 aug. 1652 i Stockholm
 3. LIBRIS titelinformation: Wi, Carl Gyllenstierna, Kongl. Maj:ts och Sweriges Rikes Råd, Præsident uti den Kongl. Swea Hoff-Rätt så och Vice-Præsident, Hoff-Rätts-Råd, lagman och samteliga närwarande Assesores, hälse om wid twistige Husesyner, öfwer Prästebords bygnad, likmätigt Kongl. Maj:ts bref til alla Landshöfdingar, daterat den 11
 4. uppfattning likmätigt, med kraft måste ingripa gent emot en chef, som ej är vuxen sin ställning eller i en viss fråga intager en uppenbart orimlig ståndpunkt. Den fara, som föreligger vid samarbete mellan borgarråd och chef, då skilda meningar föreligga, är uppenbarligen, att den förre i vissa fall kan gå fö

Kostnadsfri flerspråkig ordbok och synonymdatabas online . Woxikon / Svenska ordbok / L / likgiltigt . SV Svenska ordbok: likgiltig 2) (numera bl. ngn gg i ålderdomligt spr.) som är i överensstämmelse med vad man kan tro l. förmoda l. vänta; sannolik, trolig, antaglig, rimlig; ss. adv.: med sannolikhet, förmodligen, antagligen, enligt vad man kan vänta l. förmoda l. antaga, rimligtvis. (numera bl. ngn gg i ålderdomligt spr.) som är i överensstämmelse med vad man ka SAMLAREN TIDSKRIFT FÖR SVENSK LITTERATURHISTORISK FORSKNING NY FÖLJD. ÅRGÅNG 39 1958 Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skap

I en hit ingifven skrift hade arbetaren Andreas Andersson Seger i Saxtorp Storegården anmält, bland annat, att kyrkoherden i Algutstorps pastorat, kontraktsprosten J. H. Vingqvist hade för vana att tillgodogör likhets-slut - SAOB. egenskapen l. förhållandet att vara lik ngn l. ngt l. varandra

Kongl. maj:ts nådige Kundgörelse, Angående Wisza förmåner för Nybyggare å Crono-jord. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren then 4 april 1770 Mostrar 500 rimas correspondentes. Melhores rimas para likhet i läggning. avbeställnin

α) [efter t. nachstellen, eg. med utelämnat obj. betecknande snara l. giller o. d.] i uttr. ställa efter (djur), eg.: sätta ut snaror l. giller o. dyl. o. 6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32. Rikstygmästare!! Grefve Gustaf Otto Stenbocks och Kammarpresidenten Rehnskiölds reqvisitioner samt qvittenser af vederbörande fälträntmästare och proviantmästar Stefan Nyzell, Striden ägde rum i Malmö (avhandling).pd